สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ

No tags Hide

ผมได้มีโอกาสเข้า ร่วมชื่นชมละครเพลง “อิน-จัน เดอะมิวสิคัล” โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Hide

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นประธาน ในงานคอนเสริตการกุศล “Superstar Party” โดย BIOCOS Group เพื่อนำรายได้มอบให้กับ มูลนิธิเด็ก สภากาชาดไทย

, Hide

            สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักราชเลขาธิการ,  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าศึกษาเรียนรู้ ดูงาน โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดำเนินการโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

No tags Hide

               โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการคุณภาพ ที่สร้างความฝัน…สู่ความจริง…เป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๔ เพื่อเปิดโอกาสให้คนสร้างฝัน…ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย

, Hide

Older posts >>

Page 1 of 2212345...1020...Last »