บทเพลงพระราชนิพนธ์ … บทเพลงแห่งแผ่นดิน ร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรี

RoyalMusic2013 (1)

RoyalMusic2013 (2)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานบทเพลงแห่งแผ่นดินโครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ “เพลงพระราชนิพนธ์”   จัดโดย มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี นิทรรศการแสดงเกี่ยวกับ พระอัจฉริยะภาพทางดนตรี, บทเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีและวัตถุทรงคุณค่าส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หาชมได้ยาก อาทิ สำเนาโน้ตเพลงลายพระหัตถ์ อัลโต้แซกโซโฟนที่เคยทรง และเครื่องเล่นแผ่นเสียง กระบอกเสียง รวมถึงแผ่นเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๙ และการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรี เฉลิมราชย์  ณ สวนอัมพร

         ในการนี้ ผมได้มีโอกาส ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ งาน “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” เพื่อสำนึกในพระเกียรติคุณ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรี ในครั้งนี้ด้วย

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ได้มีการรวบรวมและก่อตั้งหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงไทยทุกประเภทสำหรับการศึกษาค้นคว้า และวิจัยในอนาคต สามารถให้บริการการสืบค้นที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ  เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี เสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะที่เป็นอารยชาติอันรุ่งเรืองด้วยมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดมากันมาช้านาน

 

royalmusic2013-3

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่จะสร้างความประทับใจให้แก่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น  ยังได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศด้วย จากพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีนี้เอง สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา จึงได้ทูลเกล้าฯถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข ๒๓ พร้อมกันนี้ วงดุริยางค์ นีเดอร์เออสทอร์ไรซ์โทนคึนสทเลอร์ออเคสตร้า (NeiderosterreichischesTonkunstler Orchestra) ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด “มโนราห์ สายฝน ยามเย็นมาร์ชราชนาวิกโยธิน และ มาร์ชราชวัลลภ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเผยแพร่ไปทั่วประเทศออสเตรียด้วย ขณะที่ประเทศของเรา ลักษณะพิเศษต่างๆ ของเพลงพระราชนิพนธ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ตลอดมา

royalmusic2013-4

โครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม ๒ ส่วน คือ นิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนเกี่ยวกับ “เพลงพระราชนิพนธ์” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัย โดยการนำรถ มาเป็นสื่อกลาง โดยใช้ชื่อว่า “รถศูนย์ข้อมูลดนตรี”เป็นหอสมุดดนตรีเคลื่อนที่ในระบบมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมการจัดแสดงเครื่องดนตรี หรือวัตถุทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หาชมได้ยากส่วนที่สอง คือ การแสดงมินิคอนเสิร์ตสัญจร โดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ ร่วมกับศิลปินท้องถิ่นชื่อดังของแต่ละจังหวัด ทั้ง ๙ จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุบลราชธานี,นครราชสีมา, ชลบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต ซึ่งจะจัดแสดงไปตลอดปี

 

การแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรเลงดนตรี โดย  วงดนตรีเฉลิมราชย์ ในเพลงยิ้มสู้ การบรรเลงดนตรีของวง VIE TRIO ร่วมกับ    วงดนตรีเฉลิมราช ในเพลงแสงเทียน เพลงแก้วตาขวัญใจ การบรรเลงดนตรีประกอบลีลาศ โดย  วงดนตรีเฉลิมราชย์ เพลงลมหนาว  – จังหวะวอลซ์ เพลง Oh I Say –  จังหวะไจว์ฟ เพลง Montego Bay  -  จังหวะแซมบ้า การบรรเลงดนตรีJazz โดย  วงดนตรีเฉลิมราชย์ เพลงร้องโดยนักร้องจากวงดนตรีเฉลิมราชย์และนักร้องรับเชิญ เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงชะตาชีวิต เพลงAround the worldการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง “การเวก” ควบคุมโดย ไกวัล กุลวัฒนโนทัย เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงแผ่นดินของเรา ปิดท้ายความประทับใจด้วยการบรรเลงเพลงเฉลิมพระเกียรติชุด“บทเพลงแห่งแผ่นดิน” ที่ทุกคนร่วมกันขับร้อง เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

ปัจจุบันมีบทเพลงไทยจำนวนมากที่เข้าระบบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะดวกต่อการสืบค้น โครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” จึงเป็นสื่อกลางที่เผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมข้อมูลของหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ให้กับทั้งเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ได้นำไปใช้อย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการ อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมของชาติด้านวิชาการดนตรีของไทย

ตลอดระยะเวลา ที่ทรงครองราชย์สมบัติ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย เพลงพระราชนิพนธ์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย เป็นพระราชกรณีกิจอีกด้านหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.