เยือนอาณาจักรพุกาม มหานครแห่งทะเลเจดีย์

 

pagan-kingdom-drphot-9

อาณาจักรพุกาม (Pagan Kingdom) เป็นอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต ช่วง พ.ศ. 1587 – 1830 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี พุกามเป็นอาณาจักรและราชวงศ์แห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ โดยทำสงครามกับชาวมอญที่อยู่ทางใต้ พุกามมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตะริมันตระปุระ” หมายความว่า เมืองที่ปราบศัตรูราบคาบ

อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์ส่วนใหญ่นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเสริมสิริมงคล สำหรับธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมา เป็นการสร้างโดยเหล่าเสนาบดี ที่มีตำแหน่ง ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ มากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ กล่าวกันว่า ในอดีตจำนวนเจดีย์ที่แท้จริงนั้นมีนับหมื่นองค์ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลมากเมื่อเทียบกับจำนวนเจดีย์ในปัจจุบัน ที่ได้เสื่อมสลายไปตามเวลา เจดีย์ที่ยังคงอยู่นั้น ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากพุกามเป็นเขตแล้ง ทำให้เจดีย์ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติใดๆ อีกทั้งชาวพม่าก็ถือคติศรัทธาเจดีย์อย่างเคร่งครัด

pagan-kingdom-drphot-7

พุกามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ ต่อมาได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย์ สี่พันองค์ เพราะได้พบเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวสิกอง สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์ชเวสิกองแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร, เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู เป็นต้น

pagan-kingdom-drphot-15

ปัจจุบันรัฐบาลพม่า อยู่ระหว่างเสนอชื่อให้พุกาม เป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งรายได้หลักของเมืองคือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนตลอดทั้งปี
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>