ร่วมนำคณะผู้นำชุมชน เกษตรกรทั่วประเทศ ศึกษา ดูงาน และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการตามพระราชดำริ จังหวัด เพชรบุรี

Royal-project_drphot-1

คณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน นำผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือกจากทุกภาค  ทั่วประเทศ  ศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ  พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่  “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” จากการเข้าร่วมศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริดังกล่าว และร่วมเรียนรู้ จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน ในฐานะของกรรมการโครงการฯ ผมได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้ด้วย

           โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎร รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ จากการเป็นที่ดินแห่งนี้แห้งแล้งมาก จะปลูกอะไรก็ลำบาก ติดปัญหาเรื่องน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำเพื่อพิสูจน์ให้เป็นแม่บท สำหรับการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของชาวบ้าน        โดยใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยมีเป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาแนวคิดระหว่างกัน  เป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ

Royal-project_drphot-2Royal-project_drphot-13

 

Royal-project_drphot-7

Royal-project_drphot-4

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ตั้งอยู่ที่   ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ใช้แนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยาน  เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  เป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจะเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทย และของโลก

Royal-project_drphot-11

Royal-project_drphot-5 Royal-project_drphot-3 Royal-project_drphot-6

ทั้งนี้ โครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ได้ส่งเสริมการน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจมาเป็นแบบอย่างในการประหยัด การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน   และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นต้นแบบอันสูงสุดของปวงชนชาวไทย  ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริด้านพลังงานต่างๆ และพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Royal-project_drphot-8

Royal-project_drphot-15
Royal-project_drphot-14

Royal-project_drphot-10 Royal-project_drphot-9

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>