ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
งามสง่า มรดกทางวัฒนธรรมที่มากด้วยคุณค่าของแผ่นดิน

kathincelemony-6
ผมได้มีโอกาส เข้าร่วมชมการจัดซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

kathincelemony-7

สำหรับการซ้อมใหญ่ครั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดให้เป็นการซ้อมใหญ่เหมือนจริงทุกประการ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีฯ จากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวราราม เป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ ประกอบด้วย 5 ริ้วขบวน จำนวน 52 ลำ เป็นเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือรูปสัตว์ 8 ลำ พร้อมด้วยเรือพระราชพิธีอื่นๆ อีก 40 ลำโดยใช้กำลังพลและฝีพายจากกองทัพเรือ และกำลังพลในส่วนอื่นๆ กว่า 2,200 นาย โดยบรรยากาศทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีประชาชนให้ความสนใจชมการฝึกซ้อมริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนในประเทศ และต่างประเทศด้วย

kathincelemony-1

กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทาง ชลมารค ที่ใช้ระยะเวลาในการเตรียมการนานกว่า 9 เดือน โดยช่วงแรก เป็นการอบรมแก่ครูฝึกฝีพายซึ่งเมื่อรับการฝึกแล้ว เหล่าครูฝึกจะกลับไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือ ที่ตนเองสังกัด ในการฝึกจัดให้มีการฝึกพายเรือบนบก คือ ฝึกพายบนเขียงฝึก และการฝึกพายเรือในน้ำ จนเมื่อมีทักษะการบังคับเรือในน้ำแล้วจึงเริ่มฝึกเป็นริ้วขบวน  บรรดาฝีพายตลอดจนกำลังพลส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องฝึกฝนกันอย่างหนักหลายเดือน ทั้งการฝึกซ้อมฝีพาย เพื่อคัดเลือกตัว การฝึกพายบนบก การฝึกพายในน้ำ ไปจนถึงการจัดรูปขบวนในแม่น้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องมา ทั้งการซ้อมย่อย และการซ้อมใหญ่เป็นรูปขบวนเรือ จนถึงวันพระราชพิธีเพื่อให้ขบวนเรือพระราชพิธีสง่างาม และสมพระเกียรติความสวยงามเป็นระเบียบของขบวนเรือ เครื่องแต่งกายตามแบบโบราณราชประเพณี

กาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ 17 นี้ ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ชื่อว่า กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ มี 3 บทได้แก่ บทสรรเสริญพระบารมี บทชมเมือง และบทชมเรือขบวน โดยมี นาวาโท ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ เป็นพนักงานเห่
บรรยากาศแห่งความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคมรดกทาง วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยถูกถ่ายทอดด้วยขบวนเรืออันงดงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตา นับเป็นมรดกเปี่ยมด้วยคุณค่าของแผ่นดินไทย

ขอขอบคุณ กองทัพเรือ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

: ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

……………………………………………………………………………

ข้อมูล การจัดขบวนพยุหยาตราชลมารค

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้มีการจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วจำนวน 16 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 ขบวนพยุหยาตราชลมารคในการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ครั้งที่ 2 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502
ครั้งที่ 3 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
ครั้งที่ 4 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ครั้งที่ 5 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2507
ครั้งที่ 6 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2508
ครั้งที่ 7 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ครั้งที่ 8 ขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค ในคราวที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี เสด็จพระราชดำเนินไปบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์เจ้า เมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2525
ครั้งที่ 9 ขบวนพยุหยาตรา (น้อย) แห่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2525
ครั้งที่ 10 พระราชพิธีถวายพระกฐิน (ใหญ่) ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ครั้งที่ 11 ขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530
ครั้งที่ 12 ขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ครั้งที่ 13 ขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 14 การอัญเชิญขบวนเรือพระราชพิธีจัดขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ชลมารค ในการจัดประชุมการค้าเสรีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปก 2003 เมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ครั้งที่ 15 การอัญเชิญขบวนเรือพระราชพิธีจัดขบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ครั้งที่ 16 ขบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ่) ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2550 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.