CAT | ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ

No tags Hide

            สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักราชเลขาธิการ,  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าศึกษาเรียนรู้ ดูงาน โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดำเนินการโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

No tags Hide

               โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการคุณภาพ ที่สร้างความฝัน…สู่ความจริง…เป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๔ เพื่อเปิดโอกาสให้คนสร้างฝัน…ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย

, Hide

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำขึ้น

No tags Hide

บทเพลงแห่งแผ่นดิน (16) เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระเกียรติคุณ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๐” บรรเลงโดยวง BIG BAND เฉลิมราชย์ และศิลปินนักร้องชั้นนำ ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในโครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา” โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ เป็นประธาน ในงาน ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ

Hide

Older posts >>