หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (รุ่น ที่ 5 )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เสวนาวิชาการ Branding on the move โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ชั้นนำ และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย คุณธีระศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์องค์ความรู้ลักซัวรี่ส์ LUXELLENCE CENTER บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรชื่อดังช่อง Bright TV และเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

, Hide

ผมได้รับเชิญจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Hide

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี (Ramathibodi Healthy Farm) เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีให้ผู้ป่วย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของตนเอง ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารปลอดสารพิษจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นั้นแพร่กระจายในวงกว้าง ในบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13) จังหวัดปทุมธานี

Hide

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร  เพื่อการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร อันเนื่องมาจากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในภารกิจบริการวิชาการและบริการงานวิจัย หน่วยงานจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการมีการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

, Hide

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ใน ระดับบริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน

Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.