“ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

 

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัด หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.รุ่นที ๖๒) ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักบริหารการปกครอง ข้าราชการระดับสูงจากส่วนราชการต่างๆ  ข้าราชการระดับสูงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๒ คน เป็นระยะเวลา ๕ เดือน เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักบริหารที่เข้ารับการศึกษาอบรม มีสมรรถนะทางการบริหารพร้อมในการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณการในภูมิภาค สามารถพัฒนาพื้นทีและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน และสามารถขับเคลือนนโยบายของรัฐสู่การปฏับัติอย่างสัมฤทธิผลและเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ ณ วิทยาลัยมหาดไทย   จ.ชลบุรี

ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” และจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ ให้กับผู้บริหารจากการปกครองกระทรวงมหาดไทย และจากกระทรวงต่างๆ ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้

 

 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย
 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

ในการบรรยาย ครั้งนี้ ผมได้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำว่า … การเจรจาต่อรอง  คือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของผู้บริหาร เพราะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ฝ่ายขึ้นไป เพื่อหาข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์ ระหว่างคู่เจรจาร่วมกัน ผลของการเจรจา จะมีผลไปในทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเทคนิคและความสามารถ ในการเจรจาของแต่ละฝ่าย กระบวนการเจรจาต่อรองมิได้จำกัดวงอยู่เฉพาะเมื่อเริ่มพูดและจบลง ณ ที่ที่มี

“ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย
 “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทยการเจรจานั้น แต่อาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ในการดำเนินการ  มาก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาต่อรองกันขึ้น เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง   เช่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้กระบวนการผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ หรือผ่านคนรู้จักใกล้ชิด เพื่อให้มีการสื่อสารไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง  เพื่อนำไปสู่การสร้างอำนาจการต่อรอง

ปัจจัยหลักในการเจรจาต่อรอง“ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” ในการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย

1. การมีทักษะในการตั้งใจฟัง และหาข้อมูลรอบด้าน

2. การรวมรวมเนื้อหาและวิเคราะห์เหตุผล

3. การค้นหาปัญหาต่าง ๆ และกำหนดแนวทางแก้ไข

4. การระดมสมองหาทางเลือกร่วมกัน

5. ยึดหลักการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

6. การหาข้อยุติอันก่อให้เกิดประโยชน์ที่ถูกต้อง เป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย

สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการเจราจาต่อรอง ได้แก่ การมีสติในการตอบสนอง ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกยั่วยุหรือถูกทำให้หงุดหงิด / รับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้ และแสดงความรู้สึกอย่างสุภาพ มีเหตุผล / ยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น โดยยึดมั่นในหลักการของตนเอง / ใช้คำถาม      เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดการขัดแย้ง / หาทางออกที่ยอมรับได้ทุกฝ่าย ทำให้ทุกคนเห็น หรือยอมรับว่า การรับข้อเสนอที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นทางออกที่ดีที่สุด

        การเจรจาต่อรอง เป็นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคล โดยอาศัยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันทัศนคติที่ดีต่อกัน ไม่ว่าเราจะเตรียมการหรือปฏิบัติอย่างดีเพียงใดก็ตาม  การเจรจาระหว่างกันราบรื่น คงหนีไม่พ้นเรื่อง ซึ่งหากคู่เจรจามีทัศนคติที่ดี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเจรจาต่อรองทุกเรื่องย่อมบรรลุความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.