“การบริหารแบรนด์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร” ใน โครงการพัฒนาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 INTernal-MED-PSU-drphot-1
INTernal-MED-PSU-drphot-3
INTernal-MED-PSU-drphot-9

 

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด “โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : MED PSU Human Capital Development Program for the Future” ซึ่ง มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ

ใน โครงการพัฒนาบุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นี้ ผมได้รับเชิญให้เป็น ผู้นำเสนอเนื้อหา แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ในหัวข้อ “Brand Management” พร้อมจัดกิจกรรม Learning Forum & Workshop “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร”   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ หลักสูตร ดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของไทย อาทิ   ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ / ดร.วัลลภ ปิยะ มโนธรรม / ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา / นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล / ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นต้น

INTernal-MED-PSU-drphot-5

INTernal-MED-PSU-drphot-8
INTernal-MED-PSU-drphot-6
INTernal-MED-PSU-drphot-7

         

INTernal-MED-PSU-drphot-2

 สำหรับเนื้อหาหลักที่ได้นำเสนอ  ในประเด็นของ  “Brand Management” และ “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร”  นั้นพอสรุปได้ว่า … การสร้างความเชื่อมโยงของความโดดเด่นต่างๆ ของแบรนด์ ทั้งที่เกิดขึ้นจาก  บริการ สถานที่  บุคคลากร ผู้บริหาร หรือสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสัมผัส การจดจำ ที่ประทับใจ ต่อประชาชนที่มาใช้บริการ ชุมชน จนกระทั่งประชาชนทั้งประเทศ ให้เกิดการกล่าวขาน การขยายความ หรือพูดต่อ แนะนำ บอกต่อ รวมถึงการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบที่มีต่อองค์กรอย่างทันท่วงที ล้วนมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างยิ่งกับการสื่อสารคุณค่าของแบรนด์  ขณะที่ การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน กับการวางตำแหน่งของแบรนด์ที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความการรับรู้ จะเป็นการให้ประเด็นของการสื่อสารแบรนด์เชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน การสร้างคุณค่าของแบรนด์นั้น ต้องสามารถนำเสนอคุณประโยชน์หลักในแต่ละด้านขององค์กร มีแนวทางในการสื่อสารเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสร้างความโดดเด่นและการจัดการคุณค่าของแบรนด์ โดยผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย จากองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ การสื่อความหมาย   ถ่ายทอด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการสร้างคุณค่า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

          นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรม “Learning Forum & Workshop” ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรจากฝ่ายสนับสนุน ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้เป็นการเปิดโอกาสในการระดมสมอง ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ แบรนด์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง อีกด้วย

INTernal-MED-PSU-drphot-3

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.