การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน ” เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหาร และข้าราชการที่รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตามแผนงาน/โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ได้เชิญผม บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน”  พร้อมให้ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถามและนำไปสู่การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม ประเด็น / เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ด้านประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน " เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์

ในการประชุม ดังกล่าว ผมได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมทางด้านการสื่อสาร จากปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ   ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน   สิ่งเหล่านี้ทำให้แนวคิดของการจัดทำแผนงาน    ได้มีการนำมาทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัจจัยในเชิงโครงสร้างการสื่อสาร   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้องค์กรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจัยที่เปลี่ยนไป เมื่อองค์กรได้จัดทำแผนงานแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเรื่องการผลักดันให้ให้ออกมาเป็นกระบวนการทำงาน เพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นและต้องการเห็นผลเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจึงต้องมีการเสาะแสวงหาช่องทางจากทุกจุด ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การบริโภคข้อมูลข่าว ทั้งของประชากร  การทำงานของสื่อในแต่ละประเทศ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์สื่อ กิจกรรม รูปแบบการสื่อสารมากกว่าการหว่านโดยขาดแผนสื่อสารกลยุทธ์และสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่แล้วยังเกิดขึ้นอย่างไม่เต็มที่  อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจ มีช่องว่างระหว่างกัน  การกำหนดกิจกรรม ประเด็น / เนื้อหาการประชาสัมพันธ์และการเลือกใช้สื่อที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ขาดความร่วมมือร่วมใจและความพร้อมที่จะทุ่มเทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   การมีแผนงานและกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ทุกส่วนเข้าใจเป้าหมายขององค์กร รู้บทบาทและภารกิจของตนเอง  มีระบบการดำเนินงาน ขับเคลื่อน มีการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า สามารถติดตามวัดผล เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.