“สื่อสารให้โดนใจ…เพื่อก้าวไปด้วยกัน” โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

thai-communication-strategicDrphot14-4

thai-communication-strategicDrphot14-1 thai-communication-strategicDrphot14-2

ผมได้รับเชิญ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งได้จัดงานเสวนา หัวข้อ “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สื่อสารให้โดนใจ…เพื่อก้าวไปด้วยกัน” ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจน้ำบาดาล ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำบาดาล ผู้แทนสถานศึกษา และสื่อมวลชน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมฟังการเสวนากว่า ๑๐๐ คน

 thai-communication-strategicDrphot14-1thai-communication-strategicDrphot14-2thai-communication-strategicDrphot14-3

         ในงานดังกล่าว ผมได้เป็นผู้เสวนา เรื่อง “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจผู้รับสาร”    โดยเนื้อหา ดังกล่าว ได้มุ่งเน้นถึง วิธีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดช่องทางความสัมพันธ์นั้น จะต้องมีการพิจารณาความเชื่อมโยง คุณค่าระหว่างกัน เพื่อให้มีการสนับสนุนที่ดีนั่นเอง วิธีการสื่อสารมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การที่เปิดโอกาสให้ ข้อมูลที่จะนำเสนอ เข้าถึงได้มากที่สุด ทั้งรูปแบบของการประชุม  การจัดสัมมนา การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การสำรวจ การพบปะแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จดหมายข่าว เอกสารชี้แจง การจัดกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมธุรกิจ กิจกรรมนันทนาการ การเชิญร่วมงาน การเยี่ยมชม การเข้าพบ การแสดงความยินดีหรือเข้าร่วมในวาระพิเศษ   การใช้ช่องทางสื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออิเลคทรอนิกส์ กิจกรรมสังคม  เป็นต้น

thai-communication-strategicDrphot14-5thai-communication-strategicDrphot14-6

thai-communication-strategicDrphot14-11

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “เรียนรู้ บทบาทกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล” โดย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล, นางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และนายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินรายการโดย นางสาวกิตติยา บุญเจริญ นักสื่อสารมวลชน และผู้ประกาศข่าว Metro TV

thai-communication-strategicDrphot14-10 thai-communication-strategicDrphot14-8

thai-communication-strategicDrphot14-7

thai-communication-strategicDrphot14-9

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังภาพรวมบทบาทของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ ด้านน้ำบาดาลและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความสนใจของแต่ละกลุ่ม สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดทำเนื้อหาสาระและเลือกช่องทางการสื่อสารอันเป็นการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง และตรงใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษา วิจัย และวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานมากว่า ๑๒ ปี เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดอยู่ในประเภทเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสารและยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>