“สื่อสารให้โดนใจ…เพื่อก้าวไปด้วยกัน” โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

thai-communication-strategicDrphot14-4

thai-communication-strategicDrphot14-1 thai-communication-strategicDrphot14-2

ผมได้รับเชิญ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งได้จัดงานเสวนา หัวข้อ “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สื่อสารให้โดนใจ…เพื่อก้าวไปด้วยกัน” ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจน้ำบาดาล ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำบาดาล ผู้แทนสถานศึกษา และสื่อมวลชน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมฟังการเสวนากว่า ๑๐๐ คน

 thai-communication-strategicDrphot14-1thai-communication-strategicDrphot14-2thai-communication-strategicDrphot14-3

         ในงานดังกล่าว ผมได้เป็นผู้เสวนา เรื่อง “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจผู้รับสาร”    โดยเนื้อหา ดังกล่าว ได้มุ่งเน้นถึง วิธีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปิดช่องทางความสัมพันธ์นั้น จะต้องมีการพิจารณาความเชื่อมโยง คุณค่าระหว่างกัน เพื่อให้มีการสนับสนุนที่ดีนั่นเอง วิธีการสื่อสารมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การที่เปิดโอกาสให้ ข้อมูลที่จะนำเสนอ เข้าถึงได้มากที่สุด ทั้งรูปแบบของการประชุม  การจัดสัมมนา การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การสำรวจ การพบปะแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จดหมายข่าว เอกสารชี้แจง การจัดกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมธุรกิจ กิจกรรมนันทนาการ การเชิญร่วมงาน การเยี่ยมชม การเข้าพบ การแสดงความยินดีหรือเข้าร่วมในวาระพิเศษ   การใช้ช่องทางสื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออิเลคทรอนิกส์ กิจกรรมสังคม  เป็นต้น

thai-communication-strategicDrphot14-5thai-communication-strategicDrphot14-6

thai-communication-strategicDrphot14-11

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “เรียนรู้ บทบาทกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล” โดย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล, นางสาวกัญญา เดือนนวล ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และนายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินรายการโดย นางสาวกิตติยา บุญเจริญ นักสื่อสารมวลชน และผู้ประกาศข่าว Metro TV

thai-communication-strategicDrphot14-10 thai-communication-strategicDrphot14-8

thai-communication-strategicDrphot14-7

thai-communication-strategicDrphot14-9

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังภาพรวมบทบาทของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ ด้านน้ำบาดาลและรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความสนใจของแต่ละกลุ่ม สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนจัดทำเนื้อหาสาระและเลือกช่องทางการสื่อสารอันเป็นการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง และตรงใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษา วิจัย และวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานมากว่า ๑๒ ปี เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดอยู่ในประเภทเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสารและยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.