ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด พัฒนาผู้บริหารงานอัยการ “การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร” ในหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับสูง

การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร
การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ กับ สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตร  นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับสูง (นยส) เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร
การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร

ในการนี้ ผม ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารของผู้บริหาร” ณ ศูนย์ราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ผู้บริหาร ในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตามที่มุ่งหมาย
การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร

การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อ เพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุด พัฒนาไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้วยการสื่อสาร  การบริหารงาน สร้างความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจต่อการทำงานภายใต้บรรยากาศแห่งประชาคมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความเอื้ออำนวยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้ โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไป

การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร
การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร


ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.