ศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ

drphot-maehonesorn012015-3

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม ในภูมิภาค ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้แทนจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) กรมประชาสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคณะ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการดูงานแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้พัฒนาชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

drphot-maehonesorn012015-7

drphot-maehonesorn012015-8

drphot-maehonesorn012015-9
drphot-maehonesorn012015-10

drphot-maehonesorn012015-6

drphot-maehonesorn012015-1

 

ในการเดินทางดูงานครั้งนี้ คณะดูงานได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยราชการ ณ ศาลากลางจังหวัด สถาบันการศึกษา อาทิ

จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้พบและร่วมประชุมหารือกับ ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  / คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสการเรียนรู้ ของนักเรียนในโครงการฯ  ผ่านค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ นอกสถานที่ ทำให้นักเรียน  ได้สัมผัสบรรยากาศห้องเรียน สถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นักศึกษากับน้องนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ มีความร่วมมือระหว่าง  โรงเรียน และมหาวิทยาลัย เกิดระบบเชื่อมโยงทางการศึกษา   จากท้องถิ่นถึงภูมิภาค และจากภูมิภาคถึงส่วนกลางอย่างเป็นขั้นตอน

คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ได้เน้นทั้งการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิตจะต้องสัมพันธ์กัน ขณะที่การทำงานเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา รักบ้านเกิด สนับสนุนให้นักศึกษาจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียงที่เรียนจบได้เข้าทำงานในบริษัทที่ลงทุนในท้องถิ่น  และได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัทเอกชนที่ใส่ใจ ในการพัฒนาไอทีในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรพล พนัสอำพล)  แสดงทัศนะต่อประโยชน์ของไอทีที่ช่วยย่นระยะทางซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่แม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังเห็นประโยชน์ของไอทีต่อการพัฒนาเยาวชนแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ห่างไกล ต้องช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาแม่ฮ่องสอนต่อไป

สำนักงานจังหวัด (นางสุธาสินี บุปผา) เป็นแกนหลักสำคัญของการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น เห็นว่าโครงการฯนี้เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดและมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด (นางอ่อนศรี ศรีอัมพร) กล่าวถึงโครงการฯ ว่าเป็นที่รู้จักดีของคนในจังหวัด ทำให้เกิดการตื่นตัวด้านไอทีในท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชน (นายโยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีแม่ฮ่องสอน) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯนี้ตั้งแต่ต้น

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นายวินัย ไชยวงค์ญาติ  คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ) มีความยินดีที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดยเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่สำหรับจัดค่ายคอมพิวเตอร์ของโครงการฯ และเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาของวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดค่ายอีกด้วย (อาจารย์คมสัน โกสันตอ อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์) คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์  เล่าถึงบ้านเกิดของตน           การดำรงชีวิตของครอบครัว ซึ่งมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น ม้ง ไทใหญ่ ปกาเกอะญอ ละว้า ที่บ้านทำไร่ ทำนา ทำเครื่องเงิน หรือรับจ้างทั่วไป  หากไม่ได้รับทุนการศึกษาก็ยากที่จะมีโอกาสได้ศึกษาต่อ นักศึกษากลุ่มนี้เรียนไปและฝึกงานไปด้วย พร้อมๆกัน  เมื่อจบการศึกษาก็จะมีประสบการณ์ในการทำงาน มาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี สามารถทำงาน ต่อในธุรกิจซอฟต์แวร์ได้

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นางสาววาสนา ไข่แก้ว) เล่าถึงสื่อวิทยุว่าเป็นช่องทางสื่อสารหลักของคนในแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้และบริการด้านต่างๆ และโครงการนี้ทำให้คนแม่ฮ่องสอนได้รู้เรื่องไอทีมากขึ้น ซี่งสื่อวิทยุนี้มีประโยชน์แก่คนแม่ฮ่องสอนมากกว่าสื่ออื่น เช่น นักเรียนทุนคนหนึ่งเล่าว่าได้ใช้บริการแจ้งให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนผ่านผู้ประกาศข่าวของ สวท. เนื่องจากที่บ้านอยู่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร) กล่าวถึงภารกิจที่นำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมีเดีย และได้เข้ามาร่วมโครงการฯ   กิจกรรมระหว่างพี่นักศึกษากับน้องนักเรียน เพื่อสอนนักเรียนให้สามารถพัฒนาสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น ดิจิทัลแม็กกาซีน หนังสั้น แอนิเมชั่น และเว็บไซต์ ได้เห็นว่านักเรียนมีทักษะด้านไอทีดีและสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอาร์ทเป็นที่น่าประทับใจ

นักธุรกิจไอที อ.ปาย  (นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์) นักพัฒนาเว็บไซต์ระดับนานาชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบริษัทที่อ.ปาย และเป็นที่รู้จักของคนในวงการไอที ทำให้มีผู้สนใจมาทำธุรกิจด้านไอทีในแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น นายจักรกฤษณ์ได้เล่าถึงแรกเริ่มที่มาเป็นวิทยากร ให้โครงการฯ เพื่อสอนนักเรียนในแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิชากราฟฟิกระดับมัธยมปลาย และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้เล่าถึงการพัฒนาของนักเรียนที่มี ความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

พบกับผู้บริหารโรงเรียน ร่วมประชุมหารือและดูการและการสาธิตการเรียนการสอนของ นักเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ และหารือผ่านระบบสื่อสารทางไกล ของ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนปายวิทยาคาร

สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.มนตรี พงษ์ทัดศิริกุล รอง ผบก.ฯ ) สาธิตการใช้ระบบ video conference เชื่อมต่อกับสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆของแม่ฮ่องสอน และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีย่อยทั้ง ๑๕ สถานี นอกจากนั้นได้นำเสนอกิจกรรมที่ทางตำรวจได้ใช้เครือข่ายร่วมกับศาลและเรือนจำในการฝากขังนักโทษ และการใต่สวนของศาล ส่งผลให้ไม่ต้องนำนักโทษเดินทางมาที่ศาล ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) กล่าวถึง ความร่วมมือ ที่มีกับ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ว่าเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากทั้งในส่วนการสร้างคนในระดับโรงเรียน มัธยมและอุดมศึกษา และการสร้างงานที่ใช้ไอทีเป็นเครื่องมือ อบจ.แม่ฮ่องสอน สนใจที่จะนำระบบอีคอมเมอร์ซ                          (e-commerce) มาใช้ประโยชน์ให้ได้เต็มที่เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยคนแม่ฮ่องสอน นายก อบจ.ให้ความเห็นว่าโครงการฯจะยั่งยืนได้จะต้องสามารถสร้างผลงานและรายได้ขึ้นเองโดยคนท้องถิ่น และเชื่อว่าโครงการฯจะสามารถพัฒนาคนในท้องถิ่นสร้างรายได้ด้วยตนเองได้จริง

การประชุมหารือ กับผู้ประกอบการ และนักธรกิจรุ่นใหม่ อาทิ คุณบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้จัดการห้างกาดคำพลาซ่า แม่ฮ่องสอน / คุณบุษบา ชาติเวียง เจ้าของร้านอาหารไข่มุก / คุณธวัชชัย น้าทิพากร เจ้าของกิจการร้านอาหารใบเฟิร์น /คุณชนเขต บุญญขันธ์ ผู้จัดการบริษัทจองคำ จำกัด ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ในแม่ฮ่องสอนในช่วง ๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของไอทีที่สามารถ ย่นระยะทาง ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้สูงขึ้น มีความยินดีร่วมมือและช่วยเหลือสำหรับการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้พัฒนา ดังกล่าว

          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม นั้น หากมีการเชื่อมโยงหน่วยงานที่หลากหลาย แบ่งหน้าที่ตามบทบาทและความถนัด อย่างลงตัว ใช้ความสามารถขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเด็น การขาดแคลน  ความห่างไกล ในข้อจำกัดต่างๆ หากมีการนำศักยภาพของการสื่อสารและเทคโนโลยี มาแก้ปัญหา ดังกล่าวแล้ว ก็จะพบว่า ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนา อีกต่อไป


drphot-maehonesorn012015-11

drphot-maehonesorn012015-12

drphot-maehonesorn012015-13

drphot-maehonesorn012015-14

drphot-maehonesorn012015-15

drphot-maehonesorn012015-16

drphot-maehonesorn012015-17

drphot-maehonesorn012015-18

drphot-maehonesorn012015-19

drphot-maehonesorn012015-20

drphot-maehonesorn012015-21

drphot-maehonesorn012015-22

drphot-maehonesorn012015-23

drphot-maehonesorn012015-24

drphot-maehonesorn012015-25

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.