The New Paradigm Business Model and Marketing Communications สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว

The New Paradigm Business Model and Marketing Communications  สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว


          ผมได้รับเชิญจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อภิปรายในการประชุมในเชิงปฏิบัติการ   “Leader & Leadership Management : The New Paradigm Business Model and Marketing Communications ”    ให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ที่ THE CAMPUS , Grand Hyatt Erawan Bangkok

เนื้อหาหลักที่ได้อภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ นี้ ผมได้กล่าวโดยสรุปว่า  บริบทของการแข่งขันโลกในยุคดิจิทัล นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนและมีความชุลมุลวุ่นวาย ตลอดจนจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วเกินที่จะไม่มีใครหรือมีกลไกใดสามารถจะคาดการณ์หรือทำนายล่วงหน้าอย่างถูกต้องแม่นยำได้ ยุทธศาสตร์การบริหาร การหลอมรวมทั้ง 3 มิติสำคัญ อันได้แก่ มิติด้านการบริหารงาน มิติด้านการบริหารคน และมิติด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง ที่ผู้บริหารองค์กรต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับประเด็น เหล่านี้

ParadigmBusinessModel&MarketingComm-2

ParadigmBusinessModel&MarketingComm-3

ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย หลังจากได้รับผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการประกอบการทางด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการขับเคลื่อนทั้งภายในและนอกประเทศ  ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยว  ยังเป็นความหวังที่จะสร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ เนื่องจากปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ เป็นตัวผลักดันให้หลายธุรกิจเติบโตตาม โดยเฉพาะในภาคสินค้าและบริการที่ทำรายได้เข้าประเทศ ขณะที่ตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการ ให้ความสนใจท่องเที่ยวไทยอยู่     เนื่องจากราคาไม่สูงและมีแรงจูงใจที่ตอบสนองทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย      มีความต้องการจ้างงานในระดับผู้มีความชำนาญ กลับมากขึ้นกว่าการจ้างในระดับแรงงานหรือภาคปฎิบัติ

สถานการณ์ในภาพรวมที่เกิดขึ้น  ส่งผลกระทบกับต้นทุนทางการผลิต ราคาของสินค้าและค่าครองชีพ     ทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น     โดยความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาข้างหน้ากับปัจจัยที่ส่งผลทางด้านการตลาด     ความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาราคาสินค้าและการปรับราคาของพลังงาน ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ  มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ตามมา

ParadigmBusinessModel&MarketingComm-4

ParadigmBusinessModel&MarketingComm-5ParadigmBusinessModel&MarketingComm-6

 

การวางแผนธุรกิจ และสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการปรับตัว มากขึ้น    โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารข้อมูล เรื่องราว เพื่อสร้างความน่าสนใจกับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลานี้ ควรใช้การกระตุ้นจากเหตุผลมากกว่าสื่อด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียว ต้องแสดงให้เห็นความคุ้มค่า การอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต เป็นกลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้ในการสื่อสาร  จะมีผลต่อการกระตุ้นการซื้อสินค้าของผู้บริโภคให้มากขึ้น ศึกษาแนวโน้มที่ต้องจับตาใกล้ชิดมากกว่าปีที่ผ่านมา      ต้องบริหารแบรนด์ที่ชูความเป็นอัตลักษณ์ของไทย ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสื่อความชัดเจนในคุณค่า และการหาจุดที่แตกต่างขึ้นมาสื่อสาร ควบคู่ไปกับการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรคู่ค้า ในทุกกลุ่ม

ในขณะที่ตลาดด้านท่องเที่ยว ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่ต้องปรับแนวทางการสื่อสารใหม่ ที่ทั้งการสื่อสารและการตลาดมาจากเครือข่าย ดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะความน่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นทั้งคู่แข่งและพันธมิตรระหว่างกัน 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.