พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ”


1-หมู่-นายก

5

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จำนวน ๓๔ คน ในการนี้ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรม

             ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  / ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน และชมนิทรรศการเรียงความ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ , ชมการขับร้องเพลง “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” โดยศิลปิน แก้ม เดอะสตาร์ ไอซ์ ศรัณยู  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล14

9
3
               

การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด เรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นำไปสู่การปฏิบัติและปลูกฝังจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรม การเขียนเรียงความ “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” เป็นการจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้จัดการประกวด โดยแบ่งออกเป็น   ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก กว่า ๕,๐๐๐ ผลงาน

1112

2
4
7
………………………………………………………………………………………

drphot12

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.