ร่วมสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

drphot-PNRU-2

       ผมได้รับเชิญ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล”  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา     ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

drphot-PNRU-1

ในงานสัมมนา ดังกล่าว ผม ได้กล่าวถึง      “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล”   ว่า นอกจากความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร การเข้าสู่การเปิดเวทีการค้าเสรี  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว ประเด็นการขับเคลื่อนของโลกดิจิทัลในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การสื่อสารการใช้ชีวิต กระแสของสังคม ซึ่งไม่อาจจะเว้นกล่าวถึงหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์ และด้านสื่อสารทั้งหมด   ทั้งด้านการรายงานข้อมูลข่าวสาร  การทำงานในรูปแบบของสื่อสารมวลชน การบริหารสื่อที่เป็น Mass Media และ  Social Media    การบริหารช่องทางและเครื่องมือสื่อสารเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์  การโฆษณา   Event การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบรนด์ รวมถึงเครื่องมือทางด้านการสื่อสารอีกนับไม่ถ้วน

drphot-PNRU-5

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางการปรับเปลี่ยนของเตรียมความพร้อม  จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญ  ได้แก่  การมีสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายและต่างมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตขอผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง /  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริโภคจากการเป็นผู้รับสารเป็นผู้ส่งสารควบคู่กับไปด้วย / ปัญหาการสร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนเรื่องวิธีการนำเสนอ  เพื่อความเป็นกลางข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความรับผิดชอบในเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ส่งสารที่ดี แบบมืออาชีพในระดับสากล                ขณะเดียวกัน ก็นับได้ว่าบทบาทของคนที่ทำงานด้านสื่อสาร ได้ขยายวงในการทำงานในสังคมที่มากกว่าเดิม ทั้งงานด้านราชการ เอกชน องค์กรสื่อ องค์กรธุรกิจ งานวิชาการ งานส่งเสริมการตลาด งานภาคบันเทิง และอื่นๆ อีกมาก มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการขององค์กรทุกประเภทอย่างมาก

drphot-PNRU-3

              ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทนักนิเทศศาสตร์และนักสื่อสาร   ต่างเป็นผู้ส่งสารไปยังภาคประชาชาชนทั้งในบทบาทของสื่อสารมวลชนและฝากผู้ประกอบการ เหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมการทั้งด้านหลักสูตร การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ ผู้เรียน ผู้ประกอบการ สังคม  ต่างเกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับการรับมือที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของโลกดิจิทัล ที่มีพัฒนาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>