ร่วมสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

drphot-PNRU-2

       ผมได้รับเชิญ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล”  โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา     ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

drphot-PNRU-1

ในงานสัมมนา ดังกล่าว ผม ได้กล่าวถึง      “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล”   ว่า นอกจากความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร การเข้าสู่การเปิดเวทีการค้าเสรี  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว ประเด็นการขับเคลื่อนของโลกดิจิทัลในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การสื่อสารการใช้ชีวิต กระแสของสังคม ซึ่งไม่อาจจะเว้นกล่าวถึงหลักสูตรทางด้านนิเทศศาสตร์ และด้านสื่อสารทั้งหมด   ทั้งด้านการรายงานข้อมูลข่าวสาร  การทำงานในรูปแบบของสื่อสารมวลชน การบริหารสื่อที่เป็น Mass Media และ  Social Media    การบริหารช่องทางและเครื่องมือสื่อสารเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์  การโฆษณา   Event การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบรนด์ รวมถึงเครื่องมือทางด้านการสื่อสารอีกนับไม่ถ้วน

drphot-PNRU-5

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางการปรับเปลี่ยนของเตรียมความพร้อม  จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญ  ได้แก่  การมีสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายและต่างมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตขอผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง /  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริโภคจากการเป็นผู้รับสารเป็นผู้ส่งสารควบคู่กับไปด้วย / ปัญหาการสร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนเรื่องวิธีการนำเสนอ  เพื่อความเป็นกลางข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความรับผิดชอบในเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ส่งสารที่ดี แบบมืออาชีพในระดับสากล                ขณะเดียวกัน ก็นับได้ว่าบทบาทของคนที่ทำงานด้านสื่อสาร ได้ขยายวงในการทำงานในสังคมที่มากกว่าเดิม ทั้งงานด้านราชการ เอกชน องค์กรสื่อ องค์กรธุรกิจ งานวิชาการ งานส่งเสริมการตลาด งานภาคบันเทิง และอื่นๆ อีกมาก มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการขององค์กรทุกประเภทอย่างมาก

drphot-PNRU-3

              ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทนักนิเทศศาสตร์และนักสื่อสาร   ต่างเป็นผู้ส่งสารไปยังภาคประชาชาชนทั้งในบทบาทของสื่อสารมวลชนและฝากผู้ประกอบการ เหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมการทั้งด้านหลักสูตร การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ ผู้เรียน ผู้ประกอบการ สังคม  ต่างเกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับการรับมือที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของโลกดิจิทัล ที่มีพัฒนาการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.