กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์สื่อสาร และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุดิจิทัล” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ – GISTDA

GISTDAGISTDA

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – GISTDA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สอน/ถ่ายทอด ประจำศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Introduction to Geo-Informatics Technology)  จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร และเครือข่ายของ GISTDA ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นนักสื่อสารที่ดี และนำไปประยุกต์ ด้วยการประชาสัมพันธ์  ผ่านเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ภารกิจตามเป้าหมาย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ   จังหวัดชลบุรี

          ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ   ได้บรรยายพิเศษ และ workshop เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กลยุทธ์สื่อสาร และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุดิจิทัล”  เพื่อให้ผูร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ และการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนนั้นๆ ผ่านสื่อ เทคนิค และช่องทางดิจิทัล GISTDAGISTDA

         GISTDA การสื่อสารในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมานั้น ก่อให้เกิดแนวคิด วิธีการปฏิบัติต่างๆ มากมายในด้านของวิธีการดำเนินการ ที่ประสงค์ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจเรื่องราว แนวคิด ความรู้ และเนื้อหาที่ได้รับจากแบรนด์ องค์กร หน่วยงาน สินค้าและบริการต่างๆ ให้เกิดความเชื่อถือ กระตุ้น ผูกพันต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง   ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เดิม หรือสร้างขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับรูปลักษณ์ ภารกิจ เป้าหมาย งบประมาณ ความเหมาะสมของแบรนด์นั้นๆ การสื่อสารออนไลน์   ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ของแบรนด์ต่างๆ  และอาจว่าเป็นช่องหลัก หรือการสื่อสารแบบคู่ขนานไปกับสื่อ ดั้งเดิมก็ว่าได้ แม้จะไม่สามารถนับเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการสำหรับบางแห่งก็ตาม

          ทั้งนี้ เครือข่ายดิจิทัล และ Social Media มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตามหรือปฏิเสธ รวมถึงการดำรงชีวิต การบริโภค   การพักผ่อนผ่านสื่อและเพื่อการบันเทิง   ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในไทยและทั่วโลก หลังการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้งานในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยระบบการประมวลผลอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีนวัตกรรมตลอดเวลา 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

GISTDA

GISTDA GISTDA GISTDA GISTDA GISTDA

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.