โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน ด้วยเครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร

ramathibodi6-drphot

          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ด้วยการสรรหาบุคลากร เข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี  สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  ในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ อย่างทั่วถึง การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ  เป็นวิทยากรและดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว ให้กับผู้บริหารทั้งด้านการแพทย์ ส่วนงานสนับสนุน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ด้วยการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภายในองค์กร ให้กับตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก โดยการจัดอบรม และกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การบรรยายให้ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ภาคบ่าย จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะด้านการสื่อสาร และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเสนอรูปแบบในการสื่อสารร่วมกันของเครือข่ายให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน

                  ด้วยเหตุนี้ การดำเนินงานตามโครงการฯ จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ที่เป็นบุคลากรจากทุกหน่วยงาน  ร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ในอัตราส่วน 1 คน ต่อจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน 20 คนเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในทุกหน่วยงาน ทั่วถึง   ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และเป็นกระบอกเสียงที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทั่วถึง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันramathibodi5-drphot

         สื่อบุคคลนับอีกสื่อหนึ่ง ที่จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆขององค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางตรงด้วยวิธีการพูด เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา รวมถึงการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนั้น สื่อบุคคลจึงมีผลกับการสื่อสารและการพัฒนาองค์กร ที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระจายข่าวสารขององค์กร ไปยังบุคลากรให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.