“การบริหารการตลาดและ PR ตามแนวคิด CRM” สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ

 

PR-CRM-DRPHOT1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นแกนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการที่อาศัยแนวคิดทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM ) เข้ามาใช้บริหารองค์กร

          ในการประชุม ดังกล่าว ได้เชิญผม ให้เข้าร่วมบรรยาย  ในหัวข้อ “การบริหารการตลาดและ PR ตามแนวคิด CRM” พร้อมให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถามและนำไปสู่การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

PR-CRM-drphot2pr-crm-drphot4

ในการบรรยาย ครั้งนี้ ผม ได้กล่าวถึง การตลาดแบบ CRM ว่า แนวคิดนี้ ส่งเสริมทั้งด้านหลักการ นโยบาย ไปจนถึงกระบวนการ วิธีการที่จะบริหารให้ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด มีความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ องค์กร   บริการ หรือทุกส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรของเรา เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดความรับรู้ ชื่นชอบ ก่อให้เกิดความผูกพันในทางที่ดี ย่อมทำให้มีรากฐานที่แข็งแรง และนำมาซึ่งความมั่นคงขององค์กร ซึ่งก็ต้องอาศัยการเก็บข้อมูล เช่นการวิจัย การสังเกตุพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในแต่ละกลุ่ม แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้อง กับแนวทางการจัดการองค์กร  กลยุทธ์ทางการตลาดทางการสื่อสาร ตลอดจนการวางแผน การสื่อสารแบรนด์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กระบวนการตลาดตามแนวทาง ระบบ CRM มี ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ Information การเก็บข้อมูล / Identify การให้ความสำคัญกับการเป็นตัวตนหรือ Life Style / Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมความแตกต่างของแต่ละคน ลักษณะเฉพาะ และจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณค่า เหตุผล  / Interact สร้างมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเรียนรู้ความต้องการ ให้เกิดความพึงพอใจในระยะยาว / Customize นำเสนอรูปแบบที่ความเหมาะสมเฉพาะตัว

PR-crm-drphot3

        ในส่วนของ ประโยชน์ในการบริหารการตลาดตามแนวคิด CRM นั้น จะเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้เกี่ยวข้อง  จะช่วยเพิ่ม Engagement   เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการตลาด อันหมายถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการมีภาพลักษณ์ และเครือข่ายที่แข็งแรง  ด้วย

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.