“การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร” ในการพัฒนาผู้บริหาร ในหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” โดยกรุงเทพมหานคร

270915-4

           กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ใน ระดับบริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน

“การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร” ในการพัฒนาผู้บริหาร ในหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” โดยกรุงเทพมหานคร

         ในการนี้ผมได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร” โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนานักบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารของกรุงเทพมหานคร  โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารกรุงเทพมหานครและกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา ได้แก่ หมวดการพัฒนาภาวะผู้นำ หมวดการบริหารมหานคร หมวดการบริหารทรัพยากร หมวดคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และหมวดการเสริมสร้างประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ ด้านการประเมินผล

drphot270915

         http://drphot.com/thinkabout/wp-content/uploads/2015/09/270915-4.jpgโดยผมได้กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผู้บริหาร ว่า “สิ่งที่ผู้บริหารสื่อสาร  จะต้องสะท้อนให้ผู้รับสารเชื่อถือในคุณลักษณะของเนื้อหาเหล่านั้น การแสดงออก เนื้อหา กิจกรรม สื่อต่างๆ ที่ใช้ ที่จำเป็นต้องสะท้อนตัวตนจริง ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตนั้นๆ ได้สนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กร … ผู้บริหาร จะต้องร่วมกันสื่อสาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้พนักงานทุกระดับพร้อมที่จะทำงานด้วยการสะท้อนลักษณะพิเศษอันโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยความรับรู้และเข้าใจเนื้อหา และสิ่งที่นำเสนอคือเป็นคำมั่นสัญญาให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับสาร นั่นคือทั้งการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนตัว ได้สื่อสารผ่านผู้บริหารเหล่านั้น ที่จะเป็นทูตที่ดีขององค์กร          จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของผู้บริหาร   ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ตัวของผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับทุกส่วนขององค์กร  โอกาส และความสำเร็จขององค์กร  ที่ต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้พิจารณา ตัดสินกับความสำเร็จนั้น เพื่อความอยู่รอด มั่นคงและเติบโตขององค์กร”

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นตามนโยบายในการจัดการเมืองเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร โดยปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการบริการจัดการเมืองให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น คือ ผู้นำองค์กรซึ่งต้องเป็นนักบริหารยุคใหม่ต้องมีความตื่นตัวในการเรียนรู้และความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ รวมถึงประสานการทำงานจากทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ ทั้งการเรียนจากประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกัน การสัมผัสและเข้าถึงสถานการณ์จริง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด เป็นการเพิ่มพูนทั้งความรู้ความสามารถ ในเชิงสหวิทยาการ ประสบการณ์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.