“กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมประสิทธิภาพคน เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคุ่แข่งขัน” ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

burapaU231015
burapaU231015-2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร  เพื่อการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร อันเนื่องมาจากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในภารกิจบริการวิชาการและบริการงานวิจัย หน่วยงานจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการมีการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

ผมได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมประสิทธิภาพคน เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งขัน” พร้อมให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

burapaU231015-5
burapaU231015-6

ในการบรรยาย ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์  เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยการใช้ การสร้างคุณค่าในการสื่อสารการตลาด  (Marketing Communications Value )เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดสร้างให้แบรนด์ ควบคู่ไปกับเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเลือกยกนำมาเป็นประเด็นในการเผยแพร่ พร้อมๆกับประเด็นสำคัญอื่นๆ  ให้อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค  ทำให้เกิดความโดดเด่น เป็นความเชื่อมโยงที่มีความแข็งแกร่งให้เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่นำมาใช้นั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงาน การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง   กิจกรรมพิเศษ   ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือทีแต่ละประเภทนั้นมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน  ต้องไม่ลืมว่า การสร้างความเชื่อมโยงของความโดดเด่นต่างๆ ของแบรนด์ ทั้งที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์  บริการ สถานที่  บุคคล หรือสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสัมผัส การจดจำ ที่ประทับใจ จนกระทั่งเกิดการกล่าวขาน การขยายความ หรือพูดต่อ แนะนำ บอกต่อ ล้วนมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค กับคุณค่าของแบรนด์  ดังนั้น การวางตำแหน่งของแบรนด์ที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างที่สร้างการรับรู้ จะเป็นการใช้ประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน  ผู้รับผิดชอบจะต้องทำการประเมินแบรนด์ของตนเอง และนำเสนอคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ จากองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ การสื่อความหมาย   ถ่ายทอด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการสร้างคุณค่า และมีแนวทางในการวัดคุณค่าแบรนด์ทั้งของตนเองและคู่แข่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสร้างความโดดเด่นและการจัดการคุณค่าของแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

burapaU231015-4
burapaU231015-3

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความจำเป็นในการยกระดับการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่นประเด็นยุทธศาสตร์ บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้พึ่งตนเองได้ และกลยุทธ์การสร้างระบบบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของสังคมให้อยู่ดีมีสุขและพึ่งตนเองได้ และในโครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง และมีการศึกษาแนวโน้มความต้องการ ทิศทางการบริการวิชาการในอนาคตได้

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.