“กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมประสิทธิภาพคน เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคุ่แข่งขัน” ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

burapaU231015
burapaU231015-2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร  เพื่อการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร อันเนื่องมาจากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในภารกิจบริการวิชาการและบริการงานวิจัย หน่วยงานจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการมีการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

ผมได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เสริมประสิทธิภาพคน เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งขัน” พร้อมให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

burapaU231015-5
burapaU231015-6

ในการบรรยาย ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์  เพื่อสร้างจุดขายให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยการใช้ การสร้างคุณค่าในการสื่อสารการตลาด  (Marketing Communications Value )เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดสร้างให้แบรนด์ ควบคู่ไปกับเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเลือกยกนำมาเป็นประเด็นในการเผยแพร่ พร้อมๆกับประเด็นสำคัญอื่นๆ  ให้อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค  ทำให้เกิดความโดดเด่น เป็นความเชื่อมโยงที่มีความแข็งแกร่งให้เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่นำมาใช้นั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงาน การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง   กิจกรรมพิเศษ   ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องมือทีแต่ละประเภทนั้นมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน  ต้องไม่ลืมว่า การสร้างความเชื่อมโยงของความโดดเด่นต่างๆ ของแบรนด์ ทั้งที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์  บริการ สถานที่  บุคคล หรือสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสัมผัส การจดจำ ที่ประทับใจ จนกระทั่งเกิดการกล่าวขาน การขยายความ หรือพูดต่อ แนะนำ บอกต่อ ล้วนมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค กับคุณค่าของแบรนด์  ดังนั้น การวางตำแหน่งของแบรนด์ที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างที่สร้างการรับรู้ จะเป็นการใช้ประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน  ผู้รับผิดชอบจะต้องทำการประเมินแบรนด์ของตนเอง และนำเสนอคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ จากองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ การสื่อความหมาย   ถ่ายทอด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการสร้างคุณค่า และมีแนวทางในการวัดคุณค่าแบรนด์ทั้งของตนเองและคู่แข่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการสร้างความโดดเด่นและการจัดการคุณค่าของแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

burapaU231015-4
burapaU231015-3

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความจำเป็นในการยกระดับการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่นประเด็นยุทธศาสตร์ บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้พึ่งตนเองได้ และกลยุทธ์การสร้างระบบบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของสังคมให้อยู่ดีมีสุขและพึ่งตนเองได้ และในโครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง และมีการศึกษาแนวโน้มความต้องการ ทิศทางการบริการวิชาการในอนาคตได้

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>