ถอดบทเรียน โมเดลการพัฒนาระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์กร “โครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี”

        RamathibodiHealthyFarm4

       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี (Ramathibodi Healthy Farm)  เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีให้ผู้ป่วย  และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของตนเอง ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารปลอดสารพิษจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นั้นแพร่กระจายในวงกว้าง ในบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13)  จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี จึงได้ร่วมกับผู้บริหารทั้งด้านการแพทย์ ส่วนงานสนับสนุน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมและถอดบทเรียนการพัฒนา พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม และภารกิจขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ  

RamathibodiHealthyFarm1
RamathibodiHealthyFarm3

โครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี  มีชื่ออย่างเป็นทางการในระยะแรกว่า “โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร (Organization-supported Agriculture System)” ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และได้รับความร่วมมือจาก นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรากูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น , พ่อคำเดื่อง ภาษี และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยาวนานในการดำเนินการทำเกษตรกรรมด้วยระบบเกษตรแบบยั่งยืน  การร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหวังจะพัฒนาต้นแบบของระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรทางสุขภาพและเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสุขภาพ  สำหรับบุคคล  และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ขยายผลผ่านช่องทางต่างๆ และพยายามผลักดันสู่นโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อให้เกิดเครือข่ายสังคมสุขภาวะในระดับประเทศต่อไป

Untitled-9 RamathibodiHealthyFarm8

นโยบายการดำเนินโครงการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ระหว่างผู้ผลิต ระบบการขนส่ง การตลาด และผู้บริโภค รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย ที่สำคัญต้องการนำผลผลิต  พืช  ผัก  ผลไม้ (ปลอดสารเคมี)  ที่ได้   นำกลับมาสู่โรงครัวของโรงพยาบาลรามาธิบดี  (ฝ่ายโภชนาการ)  เพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารสุขภาพ  สำหรับเสิร์ฟให้กับผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี

RamathibodiHealthyFarm7

           การดำเนินโครงการ มีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะลักษณะสภาพพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มในภาคกลาง ขนาด 30 ไร่ ตั้งอยู่ บน ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13)  พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะแคบยาว ด้านหน้า ทิศตะวันออก ติดกับถนนเลียบคลองรพีพัฒน์ กว้าง 38 เมตร ยาวประมาณ 1,225 เมตร ด้านท้ายมีคลองขุดที่เชื่อมต่อกับคลองของเอกชน ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน ที่ปลูกไม้ประดับ สำหรับจำหน่ายและทำนาที่ใช้สารเคมี ซึ่งมีความท้าทายอย่างยิ่ง


RamathibodiHealthyFarm2 RamathibodiHealthyFarm5

           ทั้งนี้ เป้าหมายการทำงานของโครงการฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี ที่ได้วางไว้ในกรอบความสำเร็จที่มุ่งสู่คำว่าสร้างเสริมสุขภาพเป็นสำคัญ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและทดลองโมเดลการดำเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร  ที่ครบวงจรในระดับองค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ระบบตลาด / สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และ ไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไปในเขต กทม. และ พื้นที่ใกล้เคียง / พัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม ที่รองรับกลุ่มบุคลากรเกษียนขององค์กร ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสาธารณประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการสื่อสาร และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>