เครื่องมือที่ช่วยประเมินผลการสื่อสาร

การทำให้การสื่อสารนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มาช่วย ไม่ว่าจะเป็น

1.การรวบรวมข่าวตัดจากสื่อต่าง ๆ (News Monitoring, News Clipping) เป็นการรวบรวมข่าวที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน วิธีการที่ดีคือ การรวบรวมข่าวได้ทุกวัน และจัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นหมวดหมู่คือ มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

2.การศึกษาความสนใจของผู้รับสาร (Receiver Studies)  จะทำให้ทราบว่าโดยปกติผู้รับสารทราบอะไร เพื่อจะได้สามารถวางแผนการสื่อสารได้ถูกต้องดีขึ้น เช่นความชอบ และความสนใจของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น

3.ศึกษาความสามารถในการเข้าใจ (Interest/Understand Test) เป็นการวัด และประเมินผลความง่าย – ยากของข่าวสาร และรูปแบบการใช้ภาษาที่ได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หากการสื่อสารนั้นใช้ภาษาที่ยากเกินไปสำหรับกลุ่มเป้าหมาย กจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารนั้นได้

4.การวิจัยด้านวิทยุ และโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ (Radio, TV, and Other Research) ซึ่งมีวิธีการในการวัด และประเมินผู้ชมทางสื่อทั้งทางด้านขนาดประชากร การรับรู้ ความสนใจ ตลอดจนทัศนคติ

ไม่ว่าจะประเมินผลออกมาอย่างไร จะใช้เครื่องมือใด ตอบโจทย์อะไรบ้าง สื่อสารอย่างไร ประเมินช่วงเวลาไหน กลุ่มเป้าหมายมีความคิด ความรู้สึกอย่างไร มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่ อย่างไร จะโน้มน้าวใจอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นมากยิ่งขึ้น หรือควรมีการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร จึงจะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยหรือองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การประเมินผลนั้น นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และกำหนดแผนการสื่อสารครั้งต่อไป แต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้การประเมินผลนั้น อยู่ภายใต้พื้นฐานการประเมินผลจากข้อเท็จจริง เห็นผลจริง นำมาใช้ได้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง และเกิดผลลัพธ์ได้
นั่นคือ การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>