ความสัมพันธ์ของการวางแผนสื่อสาร : การบริหารงานขององค์กร


การวางแผนการสื่อสารกับการบริหารงานขององค์กร มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้แผนสามารถดำเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ผู้นำ ผู้ปฎิบัติงาน สื่อสารมวลชน หรือองค์ประกอบอื่นใดก็ตามที่ช่วยเอื้อให้แผนเกิดขึ้น หรือสามารถทำให้องค์กรนั้นสามารถดำเนินการไปได้ มีการเผยแพร่สื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

หัวใจสำคัญในเรื่องการสื่อสาร คือ “การวางแผน” (Planning) เพราะตัวที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสื่อสารขึ้นมานั้น เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสำรวจ (Survey) และนอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจ ติดตาม (Monitor) ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับรูปแบบ วิธีการ โจทย์ เงื่อนไข งบประมาณ ความจำเป็น ระยะเวลา แผนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ความเร่งด่วน เช่น สถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis) เราจะวางแผนก่อนไม่ได้ เพราะเราไม่ทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงได้แต่คาดการณ์ไว้เท่านั้น องค์กรควรจะมีแผนฉุกเฉิน (Crisis Plan) ประจำองค์กรเพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่ในทางปฎิบัติจริง องค์กรส่วนใหญ่แทบไม่ค่อยได้ใช้ เนื่องด้วยในบางครั้งสถานการณ์ก็มีความแตกต่างกันออกไป จึงทำให้แผนฉุกเฉิน ณ ช่วงเวลาหนึ่งไม่อาจใช้ได้เสมอไป แต่ควรมีไว้เพื่อเป็นการลำดับกระบวนการคิด การสื่อความ ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสาร และการแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบด้วย

สถานการณ์ฉุกเฉินที่แก้ไขได้จริง ๆ คือ สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคนิค เพื่อให้เห็นชัดเจน เช่น สถานการณ์เครื่องบินมีปัญหาแก้ไขอย่างไรได้บ้าง หนึ่ง สอง สาม สี่ ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงผู้โดยสาร การลงจากเครื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ การเตรียมพร้อมที่จะติดต่อกับท่าอากาศยานก่อนเครื่องจะตก ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคนิค ในขณะที่สถานการณ์ฉุกเฉินในมุมมองทางด้านการสื่อสารในสถานการ์เดียวกัน คือ ปัญหาของเครื่องบินแต่ละครั้ง จะมีลักษณะการสื่อสารที่ค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะเงื่อนไขไม่เหมือนกัน วิธีการหรือว่าเหตุผลในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน เช่นกัปตันหรือลูกเรือจะสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างไร ผู้โดยสารจะมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร การแจ้งญาติ การแถลงต่อสื่อมวลชน การดำเนินการกับชุมชน และกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถสร้างแผนขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรที่จะบริหารงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามศักยภาพของแต่ละองค์กร ฉะนั้น หน้าที่สำคัญของการบริหารงาน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน และการบริหารงานขององค์กรได้อย่างดี ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ที่มีลักษณะความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน

ทั้งนี้เมื่อได้นำมาวิเคราะห์ร่วมกันถึงสาระ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญในโครงสร้างขององค์กรแล้ว การจะบริหารงานขององค์กร จึงต้องมีบทบาท และภารกิจหน้าที่ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ของงานเกิดขึ้น นั่นคือ หน้าที่สำคัญของการบริหารงานขององค์กร

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>