PR ช่วยอะไรเรื่องการเขียนให้ CEO ?

การเป็น CEO ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง แต่การมี PR ที่มีความสามารถทางด้านการสื่อสารองค์กรเป็นอย่างดีคือความจำเป็น CEO จะต้องเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ ในการใช้เทคนิคการเขียนข้อความต่าง ๆ ซึ่งฝ่าย จะมีความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ที่จะสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรมากกว่า CEO

PR ช่วยอะไรเรื่องการเขียนให้ CEO ?
• ค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ ก่อนที่ผู้บริหารจะต้องเขียนข้อความลงไป ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร หรือให้แก่องค์กรใด
• กลั่นกรองมาให้/นำเสนอประเด็น สาระที่เหมาะสม
• ร่างมาให้ เพราะรู้ว่าควรใช้ภาษาเขียนในลักษณะใด
• ควรเลือกถ้อยคำที่สะท้อบุคลิกของ CEO กับองค์กร เพื่อให้สร้างความประทับใจ และสื่อควาให้บรรลุตามเป้าหมาย

การเขียนที่ดีจะต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และสะท้อนบุคลิกทั้งสองของทั้ง CEO และองค์กรได้ ที่สำคัญ จะต้องโน้มน้าวผู้อ่านให้เชื่อในทิศทางที่ต้องการได้

ปลายปากกาของ CEO เป็นทั้งภาพลักษณ์ของ CEO และภาพลักษณ์ขององค์กร !

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>