หนังสือ “COMMUNICATION CHANGE : จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร”

      

   เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้จัดเปิดตัว หนังสือ “COMMUNICATION CHANGE : จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร” ซึ่งเป็นผลงานของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มาครับ  หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความ งานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการสื่อสารระดับแนวหน้า ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ด้านการจัดการภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อสารการตลาด โดยได้จัดส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งให้กับสมาชิกของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

จากการที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร  วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต เผยแพร่ ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิชาชีพ การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์  เพื่อพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการ PRTHAILAND BOOK ขึ้น

เป็นที่น่ายินดีว่าจากเจตนารมณ์ นี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ  และ แนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น      และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนำความรู้ แนวคิดในการสื่อสาร   สำหรับขับเคลื่อนประเทศ สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นะครับ

……………………………………………………………………………………………………

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.