กิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วิสัยทัศน์การจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากรรับ AEC กับ CP ALL และปัญญาภิวัฒน์

aeccpall-1

          จากการที่ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศจะกลายเป็นตลาดเดียวกัน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผมได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทั้งจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ในกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการองค์กรยุคใหม่และวิสัยทัศน์การบริหาร การจัดการสถาบันการศึกษา การเตรียมบุคลากรภายใต้ธุรกิจของ CP ALL กับการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

aeccpall-2

 

           กิจกรรมครั้งนี้ ผมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทั้งจากองค์กรเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา การแพทย์และสุขภาพ วิศวกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคธุรกิจที่สำคัญ อาทิ ดร.สิทธิวัฒน์  กำกัดวงษ์  /  ดร.วุฒิ  เอราวัณดร.ประพจน์  ศรีนุวัติวงศ์ / ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา และ คุณวโรกาส  ตาปสนันท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการองค์กรยุคใหม่และวิสัยทัศน์การบริหารองค์กร สำหรับการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก CP ALL และผู้บริหารงานวิชาการจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาทิ Professor Dr.Tang  Zhimin / ดร.สุดารัตน์ จันทราวัฒนากูล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล / ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ / Mr.Yu Heung  Heung โดยได้รับทั้งข้อมูล การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกอย่างดีจาก คุณสยาม โชคสว่างวงศ์  Vice President : CP ALLคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ / คณบดีคณะบริหารธรุกิจ /  ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA / ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี / ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา / ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร / คณาจารย์ และนักวิจัย ภายใต้กิจกรรมการบรรยาย  การอภิปราย สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน เป็นต้น

aeccpall-6

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีนโยบายมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกของบริษัทคู่ค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจของ CP ALL ตลอดจน การสร้างและผลิตบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจทุกแขนงออกสู่สังคมไทย  ทางบริษัทฯ  ได้จัดตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขึ้น นับเป็น Corporate University แห่งแรกๆของประเทศไทย ปัจจุบันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบภาคทฤษฎีควบคู่ภาคปฏิบัติ (Work–based Learning) ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการรับมือ  ตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขัน เพื่อสร้างความเติบโตทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอื่นๆ ของโลกได้เป็นอย่างดี

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
……………………………………………………………………………………………………………………

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>