กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
“MHS is where culture and nature converge : แม่ฮ่องสอน เมืองที่ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาพบกัน”

mhs-2

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองในหุบเขา มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์  ถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี ได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก  มีความงามที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ของของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจทั้งด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และมีความพร้อมทางด้านการเติบโตอีกหลายด้าน ซึ่งต้องอาศัยการวางกรอบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละด้านโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เพื่อรองรับสภาวะ ดังกล่าว โดยในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น ได้กำหนดแนวคิด “MHS is where culture and nature converge  : แม่ฮ่องสอนเมืองที่ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาพบกัน”

           ด้วยเหตุนี้ จังหวัดแม่ฮ่อนสอน,  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTECH), สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการประชุมเสวนา บรรยาย ระดมสมอง และร่วมกันร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

mhs-15

            ผม ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสื่อสารและสร้างคุณค่าแบรนด์ กับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / คุณสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ดร.กว้าน สีตะธนี     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / ดร.ศุภกร สิทธิไชย หัวหน้าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ เป็นต้น รวมถึงมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้อำนวยการ Thai Computational Linguistics Laboratory, NICT Asia Research Center หัวข้อ “แนวคิดทางด้านดิจิทัลกับการพัฒนาการท่องเที่ยว” และการบรรยายจาก คุณนภนต์ คุณะนิติสาร     คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยว” นอกจากนี้ ยังมี เสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อร่างกรอบการพัฒนาของจังหวัด” ระหว่าง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน  / ผอ. ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน  /  ผอ. ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  / นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน / นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสวนา โดย คุณ อรรถกร ศิริสุวรรณ ซึ่ง ผมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมสมองในการเสวนา   ครั้งนี้ด้วย เพื่อที่จะได้วางกรอบการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายแม่ฮ่องสอนเที่ยวได้ทั้งปี “MHS is where culture and nature converge : แม่ฮ่องสอนเมืองที่ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาพบกัน” โดยมี NECTECH เป็นผู้ดำเนินงานและประสานงานเพื่อให้โครงการนี้ … นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดให้ข้อมูล เพื่อนำชม เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว ทำให้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองกับชุมชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกน้ำใจและไมตรี มีเรื่องราวดีดีมากมาย ซึ่งจะนำรายละเอียดมาเล่าในโอกาสต่อไปครับ

พจน์  ใจชาญสุขกิจ

………………………………………………………………………………………………………………..

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>