สัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ได้รับผลการตอบเป็นอย่างดี

 

 aec-prstrategic052013-2

           ผมได้รับเชิญ ให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียน”  ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ กระแสพีอาร์ฟีเวอร์ (PR Fever) สัมมนาวิชาการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตบางเขน)

งานนี้ ได้รับผลการตอบรับจาก   ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ สมาชิกสมาคมฯ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี พร้อมกันนี้ผมยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบ ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

สำหรับประเด็นที่ผม ได้บรรยายในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “กระแสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่มีสมาชิกอาเซียนทั้ง10 ประเทศ  กับการก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในมิติ ที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเจริญมั่งคั่งและแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นั้นจะเป็นงานที่มีความสำคัญ แม้ว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีขอบเขตกว้างขวาง ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกด้วย รวมถึงความชื่นชมผู้นำขององค์กรและบุคคลในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายของนักประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง

ในการเปิดประตู AEC บทบาที่ที่สำคัญของประชาสัมพันธ์ ก็คือ

  • การส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานให้เกิดความรู้สึกประทับใจที่บุคคลมีต่อหน่วยงานหรือแบรนด์ ให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพัน
  • การส่งเสริมธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
  • การวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ เพื่อปูพื้นข้อมูลให้สอดคล้องกับค่านิยม ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับพร้อมที่จะเปิดรับข่าวสาร ข้อมูล สินค้า หรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ เข้าใจอันดี หรือมีความต้องการตัดสินใจบริโภคในที่สุด         

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในอาเซียน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร ทุกวันนี้ องค์กรต่างให้ความสนใจกับการบริหารภาพลักษณ์ แบรนด์และการประชาสัมพันธ์กันอย่างกันอย่างเข้มข้นและจริงจัง ไม่น้อยไปกว่าการบริหารเรื่องผลประกอบการ  สินค้า และบริการ การที่องค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้เรื่องการขับเคลื่อนแบรนด์และการสื่อสารองค์กร มาจากข้อพิสูจน์ว่าองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดี เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายและสังคม ย่อมได้รับความสนใจ และถูกเลือกใช้มากกว่า

            ขณะเดียวกันพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคในการรับรู้ก็มีมากมายและหลากหลาย ไม่ลืม Social Media และและการปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่มีผลกับความชื่นชอบ ส่งผลถึงการบอกต่อและกลายเป็นผู้สนับสนุนสินค้าหรือแบรนด์ ในที่สุด

             สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการเข้าใจ และเลือกใช้เครื่องมือทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ให้ประสานสอดคล้องไปกับ เครื่องมือทางการตลาด ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “PR โรงแรมกับการก้าวสู่ AEC” โดย คุณณิชยา ชัยวิสุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ร่วมบรรยายในโอกาสนี้

         ปิดท้ายด้วยการนำเสนอประเด็น ข้อคิดเห็น คำแนะนำสำหรับ ผู้ทำงาน กรณีศึกษา ตัวอย่าง คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ในการจัดการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้องค์กรมีศักยภาพที่สามารถรับมือการแข่งขันได้ ในการก้าวเข้าสู่ AECที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.