บรรยายพิเศษ “เทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ใน AEC” ให้กับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

astu-8

          ผมได้รับเชิญจาก …  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน” ในการอบรมหลักสูตรการจัดการด้านประชาสัมพันธ์ในบริบทอาเซียน

ในการบรรยายครั้งนี้  ผมได้นำเสนอกลยุทธ์ด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น วิธีการบอกกล่าวให้เกิดความรู้และมีความเข้าใจ   การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตื่นตัวและมีการรับรู้   การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในแต่ละประเทศ   วิธีการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ  หลักการสร้างความเป็นมิตรไมตรี การให้เหตุผลสำหรับการบริโภค  และการสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

astu-9

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนว่า “เป็นอีกหนี่งปรากฎการณ์หนึ่งของสังคมโลก ที่ส่งผลต่อลักษณะการดำเนินธุรกิจ ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับองค์กรให้แพร่กระจายข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ มีการบูรณาการทางด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น ทั้งวิธีการ ช่องทาง กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา การดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการจะต้องทำควบคู่ไปกับ นโนบายองค์กร ทิศทางการการตลาดและยุทธศาสตร์ที่องค์กรวางไว้ ตามแนวคิดของการสื่อสารแบบบูรณาการ ทุกวันนี้ผู้รับสาร เนื้อหาไม่ได้ต้องการเพียงแค่ข้อมูล ข่าวสารการบอกกล่าว หรือการสื่อสารการตลาดเท่านั้น แต่ต้องการความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความสะดวกที่ได้รับ  การเข้าถึงได้ง่าย การเพิ่มมูลค่า การบริหารความชื่นชอบในภาพลักษณ์หรือแบรนด์ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบสร้างสรรค์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้รูปแบบทั้งกระบวนการสื่อสารที่ใช้ได้กับแต่ละวัฒนธรรม สังคมความเป็นอยู่ และความเป็นสากลควบคู่กันด้วย

ซึ่งได้จัดการบรรยายครั้งนี้ ได้มี ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ภาพรวมประชาคมอาเซียน  บทบาทไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  แนวทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สู่อาเซียน  อาเซียนกับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน จากวิทยากรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน

ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ

……………………………………………………………………………………………………………

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2018 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.