โครงการพัฒนาผู้บริหาร “ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้บริหารองค์กร กสทช. ”

 

6 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  จัดโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกลุ่มงาน ของ กสทช. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาความรู้ความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร โดยผมได้เข้าร่วมอภิปรายและ workshop ระดมสมองในเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้บริหารองค์กร

ในการบรรยาย นั้น ผม ได้กล่าวว่า ….. การบริหารภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้บริหารองค์กร นั้น ก็คือการบริหาร แบรนด์ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ ถือเป็นทรัพย์สินอีกประการหนึ่งขององค์กร แม้ว่าไม่อาจจับต้องได้ แต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล อยู่ในรูปแบบ Intangible Asset ที่สามารถวัดออกมาได้จากความรู้สึก ความสัมผัส ที่มีการสะสม เพิ่มพูน หรือลดลงไปได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางการสื่อสาร การบริหารความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์กร ที่จะมีไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายของตนเอง การสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจที่ต่อเนื่อง การใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกที่ดี ด้วยเนื้อหาใจความที่อธิบายรายละเอียดกระชับ ชัดเจน จดจำง่าย เข้าใจความหมาย ผลดีที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต การดึงดูดความสนใจโดยการใช้หลักของความเข้าถึงจิตใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักอย่างสม่ำเสมอ ติดตามแนวโน้ม กระแสที่มีผลต่อพฤติกรรม สร้างความพึงพอใจ การให้ข้อมูลที่สามารถสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

          ประการที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจและอยู่ร่วมกัน โดยใช้ทั้งหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดก็ตาม ต่างก็ล้วนแล้วแต่อยู่บนรากฐานของความจริงใจทั้งสิ้น การส่งมอบคุณค่าที่แท้จริง   ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ จะเป็นสิ่งที่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ ที่จะเกิดความเหนียวแน่น ผูกพันอย่างยั่งยืน ในอนาคต

โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ และได้รับมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา ในการสร้างการพัฒนาต่อไป

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ   

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2018 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.