Talk Show ในโครงการพัฒนาสื่อบุคคล “บทบาทของเรา คืออนาคตองค์กร”

role4organifuture-18

ผมได้รับเชิญให้  Talk Show ในโครงการพัฒนาสื่อบุคคล “ บทบาทของเรา คืออนาคตองค์กร I am EGAT GURU รู้ … สื่อ … ทำ … นำอนาคต ” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรเป็นสื่อบุคคลที่สำคัญ ในการสื่อสารข้อมูลและภาพลักษณ์ขององค์กร Talk Show ในประเด็น “ทำอย่างไรให้เป็นสื่อบุคคล..ตัวจริง” พร้อมด้วยผู้บริหารชื่อดัง คุณธนา เธียรอัจฉริยะ Talk Show ในประเด็น “ปรับที่ตัวคุณ..เปลียนเพื่อองค์กร และ Talk Show ร่วมกัน ในประเด็น “คุณคือภาพสะท้อนขององค์กร” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จ.นนทบุรี) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง) โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ ทั้งสองแห่งเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

role4organifuture-20

สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่จัดขึ้น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ขององค์กรสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ 

หลักการสื่อสาร ด้วยสื่อบุคคล ให้มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสาร ภาพลักษณ์ องค์กร และให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร

role4organifuture-24

  • หลักการสื่อสารระหว่างบุคคล A – F  :     A – Accuracy       ถูกต้อง แน่นอน ,B – Brief               สั้น กระชับ , C – Clearly   กระจ่าง  ชัดเจน ,D – Direct  ตรงกลุ่มเป้าหมาย , E – Easy     เข้าใจง่าย , F – Feedback        สนใจผลย้อนกลับ
  • การสร้างความคุ้นเคย การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ เป็นกันเอง นั้น ทำให้เกิดการคล้อยตาม ชักจูงได้ง่าย การสื่อสารแบบเผชิญหน้า ทำให้สามารถปรับปรุงเนื้อหา ประเด็น วิธีการ ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา หรือสถานการณ์ได้ง่ายกว่า
  • การสร้างช่องทางและการยอมรับด้วยเหตุผล ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพและความน่าไว้วางใจ แต่จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารหากไม่มีเหตุผลที่พอเพียง
  • การสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือ ความคิดเห็นของผู้ที่รู้จัก คุ้นเคยและนับถือมากกว่าบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน การสื่อความระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบุคคลภายนอก หรือการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลที่รับฟังได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน
  • การบริหารความขัดแย้งและสื่อสารในวิกฤติ การสนทนาของผู้รับสารที่มีความเชื่อขัดแย้ง หรือมีทัศนคติต่อต้านที่รุนแรง หรือแก้ไขได้ทันท่วงทีกรณีเกิดวิกฤตที่คาดไม่ถึง ต้องมีการเตรียมตัวหรือมีข้อมูล ทางเลือกที่ดีพอ ต้องเข้าใจเจตนารมย์ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายขององค์กร ผู้สื่อสารต้องเข้าใจเจตนารมย์ขององค์กร และมีทักษะและระดับของการตัดสินใจในระดับหนึ่ง
  • การประเมินและเตรียมรับการสื่อสาร ต้องมีการประเมินผลกระทบรอบด้าน และมีแนวทางการรองรับ  การใช้คำพูดอย่างเดียว โดยไม่มีข้อมูลหรือการเตรียมการที่ดี อาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการฝึกฝนมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ดีและต้องหาข้อมูล สื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จะทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัด ตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจ ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 

  จะเห็นได้ว่า หัวใจสำคัญของการใช้สื่อบุคคล ที่อาจเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน ตัวแทนที่มอบหมายและตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการสื่อความต่างๆ หรือพนักงานทุกคน ได้การติดต่อสื่อความ ซึ่งเกิดเป็นความสัมพันธ์และส่งต่อความเข้าใจอันดี ที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือสำหรับนำข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ จากองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับกลุ่ม หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และสนับสนุนองค์กร นั่นเอง

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>