เสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ผมได้รับเชิญจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
ณ ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเสวนาด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณาจารย์ และนิสิต  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

drphot-Buu (9)

ในงานเสวนาดังกล่าว ผมได้กล่าวถึง “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”  ว่า … การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการการเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อนบ้านตั้งแต่วันนี้  เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพของการประชาสัมพันธ์ หรือ PR ที่ต้องมีการตื่นตัวต่อข้อมูลข่าวสาร และนำมาวิเคราะห์ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การศึกษาถึง วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการสื่อสาร ที่เป็นทักษะชีวิตที่ควรเกิดขึ้นต่อนักนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างภาวะผู้นำทางการสื่อสาร ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม รวมทั้งให้แนวคิด ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ

drphot-Buu (8)

drphot-Buu (7)

การศึกษา เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกของอาเซียน จะทำให้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เห็นถึงสถานการณ์ ที่ควรนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือขยายผลต่อยอด ควรสร้างคุณลักษณะของความเป็นไทยที่ชขัดเจน เริ่มจากการเข้ามีส่วนร่วม มีบทบาททางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนคิดค้นผลงาน เตรียมพร้อมต่อการทำงานตามบทบาทของตนเองตามความต้องการในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ การสร้างเครือข่าย ขยายกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย แต่ยังขยายไปยังประเทศระหว่างประชาคมอาเซียน และประเทศใกล้เคียงด้วย

drphot-Buu (6)

สำหรับธุรกิจประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ขณะนี้ มีการเติบโตที่น่าสนใจ ทั้งจากบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้น โดยบริษัทประชาสัมพันธ์มีทั้งบริษัทที่เป็นคนไทยและบริษัทต่างชาติ  รวมถึงสื่อสารมวลชนจากหลายแขนงจากประเทศไทยที่ได้ขยายบทบาทในอาเซียนทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มตลาดของธุรกิจประชาสัมพันธ์ในไทยในระยะข้างหน้า คงจะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้า ASEAN Economic Community การประชาสัมพันธ์จะเข้าไปขยายฐานการรับรู้ในประเทศอาเซียน  จะต้องมีการเตรียมความพร้อม นอกเหนือจากการทำความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนี้ (รวมถึงไทย) ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ เช่น ความสามารถทางด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านบริการ การพัฒนานวัตกรรมใหม่จากรากฐานของภูมิปัญญาไทย ซึ่งในส่วนนี้เป็นจุดแข็งที่ควรพัฒนามากขึ้นไปอีก นอกจากความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็คือการศึกษาภาษาท้องถิ่น กับความเข้าใจในวิถีชีวิตของประเทศสมาชิก  ซึ่งความแตกต่างที่เป็นความท้าทายของผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่ต้องเรียนรู้ ในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมๆ กับขยายตัวออกของไทยไปยังนานาชาติ พร้อมกับสามารถรับมือกับประเทศสมาชิก ตลอดจนประเทศในภูมิภาคอื่น ที่ได้ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC ด้วยเช่นกัน 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ / ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.