ร่วมตัดสิน “รางวัลสุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม” พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารด้านการตลาดจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ

MatAward2014 (2) MatAward2014 (3)

ผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล
MAT Award 2014: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2557  ในฐานะของนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน  อาทิ คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  รศ.กิตติ  สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor The BrandBeing Consultant Co., Ltd. คุณชลิต  ลิมปนะเวช        อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณวราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด คุณประเสริฐ  ศรีอุฬารพงศ์ Executive Director บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ คุณศักดิ์ชัย  เรืองกิตติกุล Managing Partner บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุลแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด คุณกิตติพงษ์  วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer, Y&R Thailand Ltd. และ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด         

MatAward2014 (6)

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ MAT Award เป็นรางวัลเพื่อยกย่องภาคธุรกิจที่มีความคิดในการบริหารทางการตลาดที่มีความโดดเด่นของยอดขาย รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าอย่างสร้างสรรค์ จากธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 500 ล้านบาทและต่ำกว่า 500 ล้าน
        เพื่อเป็นการ ส่งเสริมผลงานและฝีมือของนักการตลาดไทย วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สร้างผลงาน ที่ดีในอนาคต

MatAward2014 (4)
MatAward2014 (5)

MAT Award 2014

 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสิน   รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด คณะกรรมการได้ประเมินจากรูปแบบแผนการตลาดที่เกิดจากฝีมือของนักการตลาดไทยและยอดขายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงผลงานที่กำลังดำเนินการ       โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เลียนแบบผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่น ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน  4 หัวข้อหลัก คือ แนวคิด / กลยุทธ์ของแผนงาน / การดำเนินกลยุทธ์ / ผลลัพธ์ของธุรกิจและตราสินค้า   โดยจะได้มีการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล  Gold , Silver และ Bronze ต่อไป

        พร้อมกันนี้ ยังได้กันร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับทิศทางการสื่อสาร การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และสื่อดิจิทัล เพื่อหาแนวทางรับมืออย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในโอกาสนี้ด้วย
 
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

                    

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.