“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร” สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสาร ของ องค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ

“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์

          ผมได้รับเชิญจาก องค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้บริหาร พนักงาน และองค์กรในเครือจัดสัมมนา “กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร” เป็นการบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหาร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสู่สังคมกับกลยุทธ์การสื่อสาร และได้มีการเปิดตัว   Application “CC extra-Net” รองรับการเติบโตของการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัล  ของ BAFS Group โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ( BAFS Group ) ในการเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและวิสัยทัศน์ ขององค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก  BAFS Group

“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์

 

         

“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์

 ในงานสัมมนา ดังกล่าว ผมได้นำเสนอต่อประเด็น การสื่อสารแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร ว่า  ……     นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบริหารแบรนด์ ได้มีบทบาทต่อความสำเร็จองค์กรมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในระยะหลังเรื่องของแบรนด์ อาจเริ่มจางหายไปบ้าง หรือสนใจกันแบบขึ้นๆ ลงๆ สำหรับบางองค์กร เพราะขาดการให้ความสำคัญ ขาดการให้ความสนใจอย่างจริงจัง หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์  และก็บ่อยครั้งที่หลายแห่งต้องล้มเหลวกับการบริหารแบรนด์ เพราะไม่สามารถสร้างความร่วมมือในองค์กรให้เกิดการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ ทำให้องค์กรไม่สามารถเข้าถึงพันธสัญญา ที่องค์กรจะต้องมีต่อลูกค้า สาธารณชน และสังคม ทั้งด้านการส่งมอบ คุณสมบัติ การสร้างสัมผัส หรือความรับรู้ เพราะหลายฝ่ายในองค์กร มองว่าหน่วยงานของตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบรนด์ เมื่อถามว่าหน่วยงานไหนบ้าง เกี่ยวข้องกับแบรนด์  คือทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน   สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารแบรนด์ที่เป็นพันธะสัญญาเดียวกัน ไม่ใช่ความหลากหลาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเข้าใจ หรือมีแบบฉบับเป็นแบรนด์ของตัวเอง  การสื่อสารภายในที่ชัดเจนจึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความรับรู้ที่มีต่อแบรนด์ที่จะสื่อสารต่อไปยังภายนอกองค์กร เพราะแบรนด์ที่ดี จะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคน ทุกส่วนในองค์กร

การสื่อสารแบรนด์ ภายในองค์กรผ่านการสื่อความที่เป็นเนื้อหา การจัดกิจกรรม ช่องทาง วิธี

“กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์

การ ที่มีวัตถุประสงค์ มีการวัดผลที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อสอดคล้องกับทิศทาง หรือแกนหลักของแบรนด์ ( Brand Pillars ) การแทรกเรื่องราวของแบรนด์ในกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว เช่นการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ หรือการกระตุ้นกับกิจกรรม ช่องทางการสื่อสารขึ้นมาใหม่ ด้วยการกำหนดแนวคิด          ( Theme Concept ) ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร อย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ  หากองค์กรสามารถสื่อความให้ พนักงานมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแบรนด์มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพ แบรนด์นั้นๆ มีพลัง ที่สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น   เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในทุกระดับ

จะพบว่าองค์กรที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงดีนั้น จะให้ความสำคัญการติดต่อสื่อความทุกก้าวย่าง เป็นสูตรสำเร็จให้เกิดพัฒนาการของแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความรับรู้ร่วมกันเรื่องของแบรนด์  สิ่งที่ทำให้เกิดความจดจำที่ดีในความเป็นแบรนด์องค์กร  ย่อมเกิดจากความเข้าใจ ใส่ใจและร่วมมือของทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันสร้างความมั่นคง แข็งแรงและยั่งยืน ให้กับแบรนด์องค์กร

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.