เปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “กลยุทธ์การสื่อสาร… ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต”

เปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “กลยุทธ์การสื่อสาร... ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต”

เมื่อไม่นานมานี้  ผมได้ไปร่วมเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 4)  ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่เจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญในขณะนี้ Effective Corporate Communications, Brand and  Marketing  Communications Strategies in  Crisis and  Vibrant  Competition : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต   โดยได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์  สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล  CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “กลยุทธ์การสื่อสาร... ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต”

เปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “กลยุทธ์การสื่อสาร... ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต”

ผมได้กล่าวในงานเปิดอบรม ดังกล่าวว่า …จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด … ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนกระบวนการสื่อสาร และวางแผนอย่างเป็นระบบ อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันและภาวะวิกฤตต่างๆ ในการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย

เปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย “กลยุทธ์การสื่อสาร... ท่ามกลางการแข่งขัน กับสถานการณ์วิกฤต”

           หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand) โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหลักสูตรการสื่อสาร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา และเครือข่าย เพื่อบริหาร ปฏิบัติการทางการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย EXCOMM – PR Thailand 4 นี้ ได้มุ่งเน้นเนื้อหาสำคัญ ที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร   แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต  ได้แก่ ทิศทาง กลยุทธ์ และการบริหารประเด็นการสื่อสาร /กลยุทธ์การวางแผนสื่อ เพื่อรองรับสถานการณ์ /การสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม / การวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค / Social Media และ Digital Marketing / การดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคม และความสัมพันธ์กับชุมชน / การสื่อสารภายในเพื่อสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากพนักงาน / การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และองค์กร / กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตร ทั้งการบรรยาย หลักการที่เกี่ยวข้อง / การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม / ความรู้จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผอ.ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า  บรรณาธิการข่าว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ และสื่อสารองค์กรชั้นนำของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ (ทุกวันเสาร์ ประมาณ 6-7 ครั้ง) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ในการอบรมครั้งต่อไป ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 5)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 – 939 – 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com

 

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.