“การปฏิบัติงาน IO : INFORMATION OPERATIONS ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤต” การบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

          ผมได้รับเชิญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงาน  IO  : INFORMATION OPERATIONS ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤต” ในงานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้บังคับการขึ้นไป ประกอบด้วยพลตำรวจตรีถึงพลตำรวจเอกรวม 349 นาย โดยมี ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในงานสัมมนา ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  คุณวิกรม กรมดิษฐ์   และผู้บัญชาการยุทธศาสตร์ตำรวจประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

          ในงานดังกล่าว ผมได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร หรือการบริหารสารสนเทศ    โดยสรุปว่า … ข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ เนื่องจากทำให้ขีดความสามารถของการทำงานสูงขึ้น จนสามารถปฏิบัติภารกิจ รับมือได้ในสถานการณ์หลายรูปแบบ ทั้งในการจัดการในภาวะปกติ   การเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ยามวิกฤติ  และสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทั่งการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายหรือพบกับชัยชนะ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

 • การบริหารฐานข้อมูลองค์กร ข่าวสารให้เป็นระบบ ได้มาตรฐานสากล
 • การวางรูปแบบ รับและส่ง ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในประเด็นที่มีความรอบด้าน
 • ความรวดเร็วในการรับ ส่งต่อ แพร่กระจาย ขยายผลของข้อมูลข่าวสาร
 • การสื่อสารแบบ แบบ Real time เชื่อมต่อโลกแบบสมบูรณ์
 • ความสามารถในการรับมือกับข่าวสารเชิงลบ สถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน ได้ทันท่วงที
 • การสื่อสารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับควบคุม คลี่คลาย สร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
 • วิเคราะห์ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากร ในแต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่
 • คำนึงถึงกระแสสังคม สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
 • ให้ความสำคัญและติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

แนวทางสำหรับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในองค์กร

 • การกำหนดให้ IO เป็นหนึ่งในขีดความสามารถหลักขององค์กร
 • กำหนดเส้นทางสู่การปฏิบัติการข่าวสาร  ( INFORMATION OPERATIONS Roadmap ) ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ กำหนดกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสาร  / กำหนดผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม / ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์ ประเมิน ผลโดยละเอียดเพื่อปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 • การสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ที่รวดเร็ว แม่นยำ
 • การเข้าถึงทั้งข้อมูลและความสัมพันธ์กับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
 • การวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร
 • การมีแผนการรับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • การใช้รูปแบบ เครื่องมือ ประเด็น การสื่อความที่ผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่เข้าด้วยกัน
 • การใช้กลยุทธ์ของ IO เช่น การบูรณาการทรัพยากร  การสร้างศักยภาพของเครือข่าย การวางระบบการรับมือสถานการณ์วิกฤต การสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสาร และการบริหารจัดการประเด็น เป็นต้น

ปัญหาพื้นฐานที่พบในการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร

 • การเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านข้อมูลขององค์กรอย่างเต็มที่
 • การจัดงบประมาณเพื่อการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร
 • ไม่สามารถมองเห็นและนำเสนอให้เห็นประโยชน์  ว่าได้อะไรจากการลงทุนในการบริหารข้อมูลข่าวสาร       และไม่สามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติการข่าวสารมีความสำคัญอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร
 • นโยบาย กลยุทธ์ วัฒนธรรมขององค์กรไม่เกื้อหนุนหรือขับเคลื่อนการปฏิบัติการข่าวสาร
 • องค์กรมุ่งเน้นแต่พัฒนาด้านเทคโนโลยีมากกว่าจะเข้าถึง กลยุทธ์และการวางระบบปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยตรง
 • องค์กรไม่มีแผนรับมือกับการเผชิญต่อสงครามข่าวสาร การเกิดความเข้าใจผิด ความเสี่ยงต่อวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่น ภาวะวิกฤต เมื่อพบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การถูกโจมตีหรือการเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงไม่มีการซักซ้อมหรือกำหนดผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำหรับรับผิดชอบที่ชัดเจน
 • ขาดการจัดการข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ และการเข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริงขององค์กรภายนอก จึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ หรือทำให้เกิดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด
 • การขาดความสัมพันธ์กับองค์กร กลุ่มเป้าหมาย หรือเครือข่าย โดยไม่มีการบริหาร หรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ชัดเจน ปราศจากความจริงใจ มองเฉพาะประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น
 • ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากความล่าช้า ขั้นตอน ผู้ให้ข่าวสาร ภาพลักษณ์ขององค์กรในขณะนั้น รวมถึงสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลง และระยะเวลาการตัดสินใจทางข้อมูลที่ผิดพลาด

ขณะที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ข้อมูลข่าวสารมีเป็นจำนวนมาก เพิ่มล้นจากทุกช่องทางทั้งในสื่อเดิมและสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ นวัตกรรมทางด้านสารสนเทศและสื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว        ทำให้อำนาจด้านสารสนเทศและสื่อเปลี่ยนผ่าน ที่เคยเป็น จากภาครัฐ หรือองค์กรใหญ่ๆ ไปสู่ภาคเอกชน เป็นบุคคล  ภาคประชาชน สื่อความ การบริหารระบบสารสนเทศและสามารถเป็นสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือธุรกิจขนาดใดก็ตาม   เป็นอีกแนวรบของการแข่งขันก็คือการใช้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถสื่อความ สร้างความเชื่อ สื่อสารข้อมูลเรื่องราว สร้างการรับรู้ กระตุ้นประชาชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างกว้างขวาง  ก่อให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบ แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หากมีการจัดการระบบ ใช้กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถตอบโจทย์ ตามที่ต้องการ

          ที่สำคัญก็คือต้องไม่ลืมว่า หัวใจสำคัญของ IO ก็คือ การบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะทำให้มีความสำเร็จ และสามารถสื่อความกับทุกกลุ่มในเชิงกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้วางไว้ ดังนั้น ผู้ที่มีข้อมูลมากที่สุดคือผู้ที่ได้เปรียบที่สุด และผู้ที่ใช้ข้อมูลเป็นก็คือผู้ที่พบกับความสำเร็จและชัยชนะ ในที่สุด

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  นักวิชาการด้านสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.