CAT | การสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (รุ่น ที่ 5 )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เสวนาวิชาการ Branding on the move โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ชั้นนำ และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย คุณธีระศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์องค์ความรู้ลักซัวรี่ส์ LUXELLENCE CENTER บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรชื่อดังช่อง Bright TV และเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

, Hide

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี (Ramathibodi Healthy Farm) เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีให้ผู้ป่วย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของตนเอง ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารปลอดสารพิษจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นั้นแพร่กระจายในวงกว้าง ในบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13) จังหวัดปทุมธานี

Hide

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร  เพื่อการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร อันเนื่องมาจากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในภารกิจบริการวิชาการและบริการงานวิจัย หน่วยงานจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการมีการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

, Hide

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ใน ระดับบริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน

Hide

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – GISTDA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สอน/ถ่ายทอด ประจำศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Introduction to Geo-Informatics Technology) จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร และเครือข่ายของ GISTDA ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นนักสื่อสารที่ดี และนำไปประยุกต์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ภารกิจตามเป้าหมาย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี

Hide

Older posts >>