CAT | ความรู้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

ผมได้รับเชิญจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Hide

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นแกนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการที่อาศัยแนวคิดทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM ) เข้ามาใช้บริหารองค์กร

, Hide

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ด้วยการสรรหาบุคลากร เข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ อย่างทั่วถึง การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

, Hide

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวและบทความ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ” ให้กับข้าราชการ พนักงาน ทางด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร วิชาการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Hide

ผมได้รับเชิญ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

No tags Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.