CAT | ความรู้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

ผมได้รับเชิญจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Hide

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นแกนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการที่อาศัยแนวคิดทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM ) เข้ามาใช้บริหารองค์กร

, Hide

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ด้วยการสรรหาบุคลากร เข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ อย่างทั่วถึง การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

, Hide

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวและบทความ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ” ให้กับข้าราชการ พนักงาน ทางด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร วิชาการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Hide

ผมได้รับเชิญ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

No tags Hide

Older posts >>