CAT | ความรู้ด้านการตลาด

ผมได้รับเชิญจาก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อบรรยาย ในหัวข้อ “IMC PR & Advertising for Brand Building” ในการสัมมนาหลักสูตร Super Brand Manager ณ โรงแรม Grande Centre Point , Terminal 21

, Hide

ผมได้เข้าร่วมในงานมอบรางวัล MAT Award 2014 : สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยียม ประจำปี 2557 และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลดังกล่าว ด้วย ซึ่งการมอบรางวัลนี้ จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจ นักการตลาด นักโฆษณา นักวิจัย นักสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ ร่วมพบปะกันในงาน

, Hide

ผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2014: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ในฐานะของนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน อาทิ คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รศ.กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor The BrandBeing Consultant Co., Ltd. คุณชลิต ลิมปนะเวช อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ Executive Director บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล Managing Partner บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุลแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer, Y&R Thailand Ltd. และ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด

, Hide

ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน J-MAT AWARD รางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ และผู้บริหารธุรกิจการตลาดระดับสูงจากภาคเอกชน และ เป็นวิทยากร ในการเสวนา “เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดแบบมืออาชีพ” พร้อมด้วย คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ อดีต CCO ดัชมิลล์ กรุ๊ป ดำเนินรายการโดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน จาก SCG โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

, , , Hide

ผมได้มีโอกาส ไปร่วมงานเสวนาด้านการตลาดระดับภูมิภาคครั้งใหญ่ ในหัวข้อ “ASEAN – THE NEW WORLD POWER” ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF) ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยได้รับความสนใจจากแวดวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักการตลาด สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ โฆษณา แบรนด์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

No tags Hide

Older posts >>