CAT | พูดคุยเรื่องประชาสัมพันธ์

ผมได้รับเชิญจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Hide

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดกิจกรรม workshop “เทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย ดิจิทัล : Digital Imaging techniques for public relations professionals” เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพ มีทิศทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ อาจารย์ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นวิทยากร workshop เชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

, Hide

ผมได้รับเชิญ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นวิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ “นิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

No tags Hide

งานเสวนา “จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ปีที่ 9” ในประเด็น … มวลมหา PR กับวาระ REFORM .. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

, Hide

ผมได้รับเชิญจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเสวนาด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณาจารย์ และนิสิต  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

, , Hide

Older posts >>