CAT | พูดคุยเรื่องประชาสัมพันธ์

ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน เพื่อตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เมธีกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

, Hide

          ผมได้รับเชิญจาก …  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน” ในการอบรมหลักสูตรการจัดการด้านประชาสัมพันธ์ในบริบทอาเซียน

, , Hide

               ผมได้รับเชิญ ให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียน”  ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ กระแสพีอาร์ฟีเวอร์ (PR Fever) สัมมนาวิชาการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตบางเขน)

, , Hide

   ขอร่วมไว้อาลัย ต่อการจากไปของ รศ.ดร.สมควร กวียะ ผู้ได้รับการยกย่องเป็น นักทฤษฎีสื่อสารมวลชนของไทย  รศ.ดร.สมควร ฯ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์ / เป็นอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลายมหาวิทยาลัย  มีผลงานวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร เป็นจำนวนมาก

No tags Hide

ผมได้มีโอกาส ไปร่วมงาน BOI Fair 2011 มาครับ กว่าจะดูครบ (แบบได้เรื่อง) ก็ต้องไป 2-3 รอบ ผมได้ไปงาน BOI ที่ผ่านมาหลายครั้ง …. สำหรับครั้งนี้  ด้วยปัจจัยหลายประการ ที่อาจส่งผลต่อความสนใจในการเข้าชมงาน แม้ว่าไม่น้อย แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควร หากเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านๆมา

Hide

<< Latest posts

Older posts >>