CAT | CEO Tips

การเป็น CEO ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง แต่การมี PR ที่มีความสามารถทางด้านการสื่อสารองค์กรเป็นอย่างดีคือความจำเป็น CEO จะต้องเปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ ในการใช้เทคนิคการเขียนข้อความต่าง ๆ ซึ่งฝ่าย จะมีความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ที่จะสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรมากกว่า CEO PR ช่วยอะไรเรื่องการเขียนให้ CEO ?

No tags Hide

CEO กับงาน PR มีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างไร ? การที่ได้ทำความรู้จักความสัมพันธ์ทั้ง CEO  PR & IMAGE ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันแล้ว สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันต่อไปคือ  ในกระบวนการทำงานนั้น มีวิธีการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

Hide

สื่อสารในทิศทางเดียวกัน สร้างเสริมกันอย่างกลมกลืน และแนบเนียน   ในการสื่อสารนี้ หมายรวมถึงการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การสื่อสารไม่ใช่แค่การบอกกล่าวเท่านั้น ยังสามารถสะท้อนบุคลิกภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี ให้ภาพปรากฎออกมาว่าองค์กรนั้น ๆ มีวิสัยทัศน์ มีภารกิจ และเป้าประสงค์ในทิศทางใด รวมถึงการเลือกสื่อหรือ ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะทำให้การสื่อสารนั้น ๆ สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

No tags Hide

ทำอย่างไรจะให้ CEO รอดพ้นจากภัยอันตรายของหลุมพรางที่มาจาก Image และกระบวนการสร้าง Image ! การจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเพียงลำพังหรือการปล่อยวาง โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ PR เท่าที่ควรนั้น นำไปสู่การตกอยู่ในหลุมพรางของ Image ได้เช่นกัน เนื่องจากว่า Image มีชีวิต และมีอายุขัยเปรียบได้กับต้นไม้ที่มีการเติบโต ต้องคอยใส่ปุ๋ยดูแล หรือบางครั้งถึงเวลาจริงก็ต้องยอมตัดใจปลูกต้นไม้ต้นใหม่ ซึ่งในต้นไม้แต่ละต้นมิใช่มีเพียงต้นกล้าเพียงต้นเดียวก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ ดิน น้ำ ฤดูกาล การเอาใจใส่ดูแล ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นเดียวกับการบริหารแบบ CEO ที่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน กล่าวคือ

Hide

Open publication – Free publishing – More tip

, Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.