CAT | การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

          ผมได้รับเชิญจาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การสื่อสารในภาวะวิกฤต : Crisis Communications”  ในการสัมมนาครั้งนี้ ผมได้เป็นผู้อภิปรายและฝึกปฏิบัติการ ให้กับผู้ร่วมสัมมนา ที่เป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานยุทธศาสตร์ บริหารงานบุคคล สื่อสารองค์กร จากภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนหลายสาขา เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สายการบิน สถาบันการศึกษา พลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในการสัมมนา ผม ได้กล่าวถึงภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด หรือเป็นส่วนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ให้ก้าวไปได้ผ่านทันเหตุการณ์ การสื่อสาร และวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์และภาวะวิกฤตต่างๆ  ได้อย่างมืออาชีพ โดยเริ่มจาก   การวิเคราะห์สภาวะวิกฤตและผลกระทบ การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร และรักษาชื่อเสียงขององค์กรในภาวะวิกฤต การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กระบวนการและขั้นตอนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการสื่อสารช่วงวิกฤต [...]

, , Hide

จากภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน ภายนอก และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด หรือเป็นส่วนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ให้ก้าวไปได้ผ่านทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งสร้างความเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง

, , Hide

ผมได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรให้กับ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 4) เจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญแห่งยุค “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ”

No tags Hide

ผมได้รับเชิญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติงาน IO : INFORMATION OPERATIONS ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤต” ในงานสัมมนาผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้บังคับการขึ้นไป ประกอบด้วยพลตำรวจตรีถึงพลตำรวจเอกรวม 349 นาย โดยมี ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในงานสัมมนา ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คุณวิกรม กรมดิษฐ์ และผู้บัญชาการยุทธศาสตร์ตำรวจประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

Hide

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้ไปร่วมเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 4) ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่เจาะประเด็นการสื่อสารที่สำคัญในขณะนี้ “Effective Corporate Communications, Brand and Marketing Communications Strategies in Crisis and Vibrant Competition : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต ” โดยได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

, , , Hide

Older posts >>