CAT | Uncategorized

เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนม์พรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกันจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ณ สวนนาคราภิรมย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้พระบรมมหาราชวัง

No tags Hide

ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย “ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำ” และจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ ให้กับผู้บริหารจากการปกครองกระทรวงมหาดไทย และจากกระทรวงต่างๆ ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้

No tags Hide

ผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2014: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ในฐานะของนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน อาทิ คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รศ.กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor The BrandBeing Consultant Co., Ltd. คุณชลิต ลิมปนะเวช อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ Executive Director บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล Managing Partner บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุลแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer, Y&R Thailand Ltd. และ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด

, Hide

          เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้จัดเปิดตัว หนังสือ “COMMUNICATION CHANGE : จุดเปลี่ยนของการสื่อสาร” ซึ่งเป็นผลงานของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มาครับ  หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความ งานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักการสื่อสารระดับแนวหน้า ตลอดจนกรณีศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ด้านการจัดการภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อสารการตลาด โดยได้จัดส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งให้กับสมาชิกของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

No tags Hide

    ผมได้มีโอกาส ไปร่วมรายการโทรทัศน์ Mango Mango ทางสถานีโทรทัศน์ Nation ร่วมกับ  คุณศักดิ์สิทธิ์ โพธิสิทธิ์ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม  /  คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ต   และคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ. นักสื่อสารมวลชนและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม โดยมี คุณวรรณศิริ ศิริวรรณ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อร่วมกันหารือในประเด็น “ทิศทาง ..ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อสังคม ของรายการโทรทัศน์ไทย”  หลังจากเกิดประเด็นร้อน ที่มีสาวเปลือยอกละเลงสีวาดภาพ ในรายการ Thailand Got Talent 2012 จนเป็นข่าวดังและเป็นประเด็นที่วิพากย์วิจารณ์ ในสังคมไทย รวมถึงสื่อต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

No tags Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.