Archive for January 2015

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม ในภูมิภาค ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) กรมประชาสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคณะ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูงานแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้พัฒนาชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

, , Hide

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ กับ สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับสูง (นยส) เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

, Hide

ผมได้รับเชิญ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งได้จัดงานเสวนา หัวข้อ “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สื่อสารให้โดนใจ…เพื่อก้าวไปด้วยกัน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจน้ำบาดาล ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำบาดาล ผู้แทนสถานศึกษา และสื่อมวลชน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมฟังการเสวนากว่า ๑๐๐ คน

Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.