TAG | กระบวนการสร้าง Image ของ CEO

ทำอย่างไรจะให้ CEO รอดพ้นจากภัยอันตรายของหลุมพรางที่มาจาก Image และกระบวนการสร้าง Image ! การจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรเพียงลำพังหรือการปล่อยวาง โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ PR เท่าที่ควรนั้น นำไปสู่การตกอยู่ในหลุมพรางของ Image ได้เช่นกัน เนื่องจากว่า Image มีชีวิต และมีอายุขัยเปรียบได้กับต้นไม้ที่มีการเติบโต ต้องคอยใส่ปุ๋ยดูแล หรือบางครั้งถึงเวลาจริงก็ต้องยอมตัดใจปลูกต้นไม้ต้นใหม่ ซึ่งในต้นไม้แต่ละต้นมิใช่มีเพียงต้นกล้าเพียงต้นเดียวก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ ดิน น้ำ ฤดูกาล การเอาใจใส่ดูแล ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นเดียวกับการบริหารแบบ CEO ที่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน กล่าวคือ

Hide