TAG | ภาพลักษณ์องค์กร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร  เพื่อการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากร อันเนื่องมาจากการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในภารกิจบริการวิชาการและบริการงานวิจัย หน่วยงานจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ สำนักบริการวิชาการมีการให้บริการวิชาการและบริการงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

, Hide

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารมหานครระดับสูง” เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ใน ระดับบริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน

Hide

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จัดโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกลุ่มงาน ของ กสทช. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาความรู้ความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร โดยผมได้เข้าร่วมอภิปรายและ workshop ระดมสมองในเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “ภาพลักษณ์และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้บริหารองค์กร”

, , Hide

พูดอย่างไร ให้เขาฟัง ให้เขาเชื่อ ให้เขาจดจำ และเกิดความประทับใจ นอกเหนือจากการต้องเตรียมความพร้อมกับ PR ในด้านข้อมูลเอกสาร ดูแลบุคคลิกภาพของตนเอง การวางตัวในที่สาธารณะ ในยามที่ออกไปพบกับสาธารณชน การออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การรู้จักการพูดให้คนฟังเกิดความประทับใจ และคล้อยตาม

, Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.