TAG | สื่อสารภาพลักษณ์

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ กับ สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับสูง (นยส) เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

, Hide

ผมได้รับเชิญ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบรรยายพิเศษ ในโครงการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำส่วนงานขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำส่วนงานทั้งในส่วนกลาง และในระดับภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นำไปสู่การเสริมสร้างงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เรียนรู้ พัฒนาระบบการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของธนาคารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินไปด้วยดี โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและบรรยายในงาน ดังกล่าวด้วย ซึ่งมีเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของ ธ.ก.ส. เข้าร่วม กว่า 200 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

, , Hide

ผมได้รับเชิญจาก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผลงานให้โดนใจ” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิกฯ กว่า 300 คนที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเข้าฟังการบรรยายเทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับการบริหารภาพลักษณ์ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานจัดซื้อ ณ โรงแรม เอเทรียม กรุงเทพฯ

, Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.