TAG | สื่อสารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสร้างสุข รามาธิบดี (Ramathibodi Healthy Farm) เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมีให้ผู้ป่วย และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้มีทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของตนเอง ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารปลอดสารพิษจากจุดเล็กๆ ตรงนี้ก็ได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์นั้นแพร่กระจายในวงกว้าง ในบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 13) จังหวัดปทุมธานี

Hide

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ของ กสทช ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารงานจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ สื่อสารในเชิงกลยุทธ์ “NBTC PR & CORPORATE COMMUNICATION ROADMAP” ซึ่งผมได้ร่วมอภิปรายและ workshop ระดมความคิดเห็นในเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนดังกล่าว

, Hide

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด “โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : MED PSU Human Capital Development Program for the Future” ซึ่ง มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ

, Hide

ผมได้รับเชิญจาก องค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารของผู้บริหาร พนักงาน และองค์กรในเครือจัดสัมมนา “กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร” เป็นการบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหาร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารสู่สังคมกับกลยุทธ์การสื่อสาร และได้มีการเปิดตัว Application “CC extra-Net” รองรับการเติบโตของการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัล ของ BAFS Group โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ( BAFS Group ) ในการเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและวิสัยทัศน์ ขององค์กรเชื้อเพลิงการบินของประเทศ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก BAFS Group

, , Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.